Wykaz nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Starosta Wąbrzeski

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

wykaz nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Jednostka ewidencyjna Obręb Nr działki Powierzchnia Nr księgi
Ryńsk Ryńsk 240 14,6200 ha TO1W/00034757/0

Opis nieruchomości

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres 10 lat stanowi Jezioro Szańce położone w obrębie Ryńsk gmina Ryńsk. Dla nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 240 w obrębie Ryńsk gmina Ryńsk Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1W/00034757/0. Jezioro „Szańce”  jest obecnie wydzierżawione. Umowa dzierżawy wygaśnie 31 grudnia 2017 roku.

Przeznaczenie nieruchomości

Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma sporządzonego aktualnego miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ryńsk zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wąbrzeźno Nr XXXIX/252/2013 z dnia 19 czerwca 2013 roku r., powyższa działka oznaczona geodezyjnie jako działka nr 240 o powierzchni 14,6200 ha stanowi Jezioro Szańce. Dla wyżej wymienionej działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Cena wywoławcza czynszu rocznego za dzierżawę działki nr 240 w Ryńsku w pierwszym przetargu wynosić będzie 4500,00 zł. Aktualizacja czynszu dzierżawnego – jeden raz w roku na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok.

Termin wnoszenia opłat

Opłaty z tytułu dzierżawy należy wnosić przez cały okres trwania umowy dzierżawy, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Aktualizacja czynszu nie wymaga aneksu do umowy.

Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę

Opisana powyżej niezabudowana nieruchomość jest przeznaczone do oddania w dzierżawę w trybie przetargu pisemnego ograniczonego na czas oznaczony 10 lat, w celu zagwarantowania szczególnych warunków korzystania z nieruchomości, sformułowanych we właściwych ustawach a w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne ( Dz. U. z 2017 roku,  poz. 1121 ze zm.) zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.).

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian