Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
Tel. 56 688-24-50 do 57 w. 138
e-mail: oz[at]wabrzezno[dot]pl
Wydziałem kieruje – Krzysztof Buchmiet  – Kierownik

1.Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu zajmuje się organizacją szkół ponadpodstawowych i specjalnych, powiatowych bibliotek publicznych, upowszechnianiem i organizacją kultury, kultury fizycznej, sportu oraz ochroną zdrowia.
2.Do podstawowych  zadań wydziału należy:
1)w zakresie oświaty:
a)realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych, placówek oświatowo – wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego, poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym specjalistycznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
b)zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach,
c)przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół  ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu,
d)prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw organizacyjnych  i administracyjnych,
e)prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oraz spraw związanych z odwołaniem z tego stanowiska,
f)prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem przez organ prowadzący propozycji dyrektora szkoły (placówki) dotyczących powierzenia bądź odwołania osoby ze stanowiska  wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego,
g)przygotowywanie propozycji składu rady oświatowej działającej przy Radzie Powiatu, zasad wyboru jej członków, regulaminu działania,
h)przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną  lub fizyczną,
i)przygotowywanie zezwoleń na likwidację szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji zlikwidowanej szkoły  lub placówki,
j)prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
k)przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
l)przygotowywanie decyzji o wykreśleniu szkoły lub placówki niepublicznej z ewidencji,
m)wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji,
n)prowadzenie spraw związanych z nadaniem ( i cofaniem ) szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
o)prowadzenie spraw związanych z możliwością zawierania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie przekazywania lub zakładania i prowadzenia szkół i placówek, których prowadzenie jest zadaniem własnym powiatu, przygotowanie projektu oceny  pracy dyrektora szkoły, placówki oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków
p)nadzór nad realizacją porozumień dotyczących dokształcania teoretycznego uczniów klas wielozawodowych w ośrodkach dokształcania zawodowego,
q)zapewnienie dziecku – na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) odpowiedniej formy  kształcenia specjalnego,
r)wydawanie skierowań do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wroniu,
s)prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli na stopień  nauczyciela mianowanego,
sa) wydawanie nauczycielom aktów nadania stopnia nauczyciela  mianowanego,
sb)  przygotowanie projektu regulaminu określającego:
– wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków,
– szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
– wysokość i warunki wypłacania  nagród i innych świadczeń  wynikających ze stosunku pracy z wyjątkiem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, i świadczeń wymienionych  w art. 54 Karty Nauczyciela,
sc) przygotowywanie projektów uchwał określających:
– zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalany plan zajęć jest różny w poszczególnych  okresach roku szkolnego,
– zasady udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom   pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole,
– tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust.  7 pkt 3 KN
sd) opracowanie na każdy rok budżetowy planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem   uwag   i wniosków dyrektorów szkół  i placówek. Ustalenie corocznie maksymalnej kwoty dofinansowania dopłat oraz specjalności i  form  kształcenia, na które przyznane będzie dofinansowanie,
se) prowadzenie bazy danych w zakresie Systemu Informacji Oświatowej obejmującej:
– szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Wąbrzeski,
– szkoły i placówki oświatowe publiczne i niepubliczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne, dla których Powiat Wąbrzeski jest organem prowadzącym ewidencję, o której mowa w art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
sf) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem uczniom szkół ponadpodstawowych i studentom stypendiów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa;
2)w zakresie kultury:
a)załatwianie spraw związanych  z organizowaniem działalności kulturalnej
oraz tworzeniem i prowadzeniem powiatowych instytucji kultury,
b)prowadzenie rejestru instytucji kultury utworzonych przez powiat,
c)załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem
powiatowych bibliotek publicznych,
d)prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej,
e)współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez
artystycznych i rozrywkowych,
f)podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego.
3)w zakresie sportu:
a)tworzenie warunków w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu,
b)prowadzenie spraw związanych z możliwością ustanawiania i finansowania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe lub osiągnięcia w działalności sportowej.
4)w zakresie ochrony zdrowia:
a)prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem  i likwidacją  publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nadawaniem statutu oraz  sprawowaniem  nadzoru,
b)określanie przeznaczenia i standardu aparatury i sprzętu medycznego oraz wyrażanie zgody na dokonanie zakupu lub przyjęcia darowizny takiego  sprzętu  przez zakład opieki zdrowotnej,
c)przygotowywanie projektu uchwały o utworzeniu rady społecznej zakładu opieki zdrowotnej i prowadzenie jej obsługi administracyjnej,
d)prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem zakładu opieki zdrowotnej,
e)przygotowywanie projektów zarządzeń lub uchwał o zmianie formy organizacyjno – prawnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub o jego likwidacji,
f)wydawanie uczelniom wyższym, na ich wniosek, decyzji w sprawie przekazania zwłok  do celów naukowych
g)powoływanie,  z upoważnienia Starosty, osoby do stwierdzenia zgonu  i jego przyczyn,  w razie braku lekarza,
h)ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych,
i)opracowywanie i realizacja programów zdrowotnych oraz programu zdrowia psychicznego.
3.Przy znakowaniu pism Wydział używa symbolu „OZ”

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>