Wydział Komunikacji

Wydział Komunikacji
Tel. 56 688-27-30 lub 56-688-24-51 w.106 lub w.104 lub w.168
e-mail: komunikacja[at]wabrzezno[dot]pl
 Wydziałem kieruje – Małgorzata Górecka – Kierownik

1. Wydział Komunikacji zajmuje się realizacją zadań związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, wydawaniem licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego, nadzorem nad stacjami diagnostycznymi oraz ośrodkami szkolenia kierowców:
2. Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:
1) w zakresie rejestracji pojazdów:
a) dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych lub dokumentów czasowo dopuszczających do ruchu oraz tablic rejestracyjnych,
b) przyjmowanie od właściciela pojazdów zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym i dokumentowanie tych zdarzeń w karcie pojazdu,
c) wyrejestrowanie pojazdu – na wniosek właściciela i z urzędu,
d) zwracanie dowodów rejestracyjnych lub odpowiadających im dokumentów,
e) wpisywanie do dowodu rejestracyjnego rejestrowanego pojazdu terminu badania technicznego,
f) potwierdzanie zarejestrowania pojazdu wydaniem dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu, znaków legalizacyjnych i nalepki kontrolnej,
g) zarejestrowanie pojazdu czasowo i wydanie pozwolenia czasowego,
h) zamieszczanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń dotyczących używania pojazdu, gdy jest to uzależnione od szczególnych warunków określonych przepisami prawa,
i) dokonywanie na wniosek właściciela pojazdu na podstawie odpisu z rejestru zastawów prowadzonego przez sąd – adnotacji o ustanowieniu na pojeździe zastawu rejestrowego,
j) skreślenie na wniosek właściciela pojazdu adnotacji o zastawie rejestrowym na podstawie odpisu prawomocnego postanowienia sądu,
k) wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdom;
l) wydawanie decyzji w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu;
ł) prowadzenie ewidencji opłat ewidencyjnych;
2) w zakresie wydawania praw jazdy:
a) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
b) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami (praw jazdy, oraz pozwoleń do kierowania tramwajami),
c) przyjmowanie od kierowców zawiadomień o utracie, zniszczeniu dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem i wydawanie wtórników,
d) wydawanie decyzji o zatrzymaniu praw jazdy zgodnie z zapisami ustawy o kierujących pojazdami oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy;
e) zwrot zatrzymanych praw jazdy, po ustaniu przyczyn zatrzymania,
f) wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami;
g) przywracanie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi i tramwajami,
h) wydawanie decyzji o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na:
– kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
– badanie lekarskie,
– badanie psychologiczne,
– kurs reedukacyjny,
zgodnie z zapisami ustawy o kierujących pojazdami oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy;
i) przyjmowanie zawiadomień o zatrzymaniu uprawnień do kierowania pojazdami,
j) wykonywanie orzeczonych kar zakazu prowadzenia  pojazdów;
m)  wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym zgodnie z zapisami ustawy o kierujących pojazdami oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy;
3) w zakresie współdziałania z organami celnymi:
a) przekazywanie informacji o podejrzeniu lub zagrożeniu naruszenia przepisów prawa celnego oraz innych przepisów dotyczących przywozu towarów na polski obszar celny,
b) niezwłoczne przekazywanie informacji o osobach, w stosunku do których zostały podjęte działania przez organy celne, w tym przez udostępnianie odpisów lub wypisów z prowadzonych rejestrów, a także kopii dokumentów dotyczących takich osób,
c) zapewnianie należytego przeprowadzania kontroli skoordynowanych z działaniami organów celnych w sprawach związanych z naruszeniem przepisów o których mowa w pkt 1;
4) w zakresie badań technicznych:
a) kierowanie na dodatkowe badania techniczne pojazdów w przypadkach, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym;
b) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru,
c) sprawowanie nadzoru nad stacjami diagnostycznymi,
d) prowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów,
e) wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,
f) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi sprawującymi nadzór nad stacjami kontroli pojazdów MSWiA i MON;
5) w zakresie przewozu osób i rzeczy:
a) wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego,
b) udzielanie, odmowa, zmiana lub cofnięcie decyzji w zakresie krajowego transportu drogowego,
c) wydawanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych,
d) wydawanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej,
e) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw transportu, co najmniej dwa razy do roku w terminach do dnia 15 stycznia oraz do dnia 15 lipca informacji dotyczących liczby i zakresu udzielonych licencji i zezwoleń,
f) dokonywanie kontroli przedsiębiorcy, któremu udzielono licencji lub zezwolenia w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia;
g) wydawanie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy;
h) wydawanie zezwoleń kat. II i III na przejazd pojazdów nienormatywnych;
6) w zakresie prawa przewozowego:
a) koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym,
b) ograniczanie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej,
c) nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest to niezbędne w wypadku klęski żywiołowej wraz z zapewnieniem środków finansowych na wykonanie takiego zadania;
7) w zakresie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców:
a) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru,
b) dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów, wydawanie legitymacji instruktorów, oraz skreślanie instruktorów z ewidencji,
c) kontrolowanie dokumentacji i działalności ośrodka szkolenia,
d) kierowanie instruktorów na egzamin;
e) wydawanie decyzji administracyjnych poświadczających spełnienie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców;
f) sporządzanie planu kontroli ośrodków szkolenia kierowców;
g) sporządzanie analiz statystycznych zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku;
h) sporządzanie analiz naruszeń przepisów ruchu drogowego popełnionych przez osoby przeszkolone w danym ośrodku, w okresie 2 lat od dnia uzyskania przez te osoby prawa jazdy określonej kategorii;
i) prowadzenie ewidencji wykładowców oraz dokonywanie wpisów do ewidencji wykładowców w drodze decyzji administracyjnej oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do ewidencji wykładowców;
8) w pozostałym zakresie:
a) współdziałanie z policją w zakresie usuwania na koszt właściciela pojazdów pozostawionych w miejscu gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, albo pojazdów, które były prowadzone przez osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo podobnie działającego środka,
b) ustalenie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów, które zatwierdza Rada;
c) wyznaczanie jednostki uprawnionej do usuwania pojazdów z drogi oraz wyznaczanie parkingu strzeżonego do umieszczenia pojazdu,
d) rozpatrywanie projektów organizacji ruchu i wniosków w sprawie zmian organizacji ruchu, ich zatwierdzanie i przekazywanie do realizacji;
e) współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami i jednostkami;
f) prowadzenie ewidencji projektów organizacji ruchu;
g) wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, zgodnie  z zapisami ustawy Prawo o ruchu drogowym;
h) nadzór nad istniejącą organizacją ruchu na drogach publicznych oraz nad realizacją zmian w organizacji z zatwierdzoną dokumentacją;
i) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu pojazdu usuniętego z drogi;
j) występowanie z wnioskiem do sądu o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu pojazdu usuniętego z drogi, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym;
k) przygotowywanie decyzji o zapłacie kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu,
9) w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:
a) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów po uzgodnieniu z właściwym wojewodą przedsiębiorcom prowadzącym punkt zbierania pojazdów,
b) wydawanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcom prowadzącym punkt zbierania pojazdów,
c) przekazywanie kopii zezwoleń i decyzji o cofnięciu zezwolenia właściwemu wojewodzie.
3. Przy znakowaniu pism Wydział używa symbolu „KM”

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>