Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji, Kartografii

Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii

Tel. 56 688-24-50 do 57 w. 132
Wydziałem kieruje – Tomasz Ścigniejew – Kierownik

Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji, Kartografii zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczeniem nieruchomości, ochroną gruntów rolnych i leśnych oraz realizacją zadań z zakresu ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.
Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1) w zakresie gospodarki nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa:
a)tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
b)prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa,
c)prowadzenie spraw związanych z ustalaniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych,
d)naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
e)opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dokonywanych z urzędu, f) prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego,
g)przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,
h)przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody,
i)prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu,
j)zabezpieczanie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłacaniu wierzytelności,
k)prowadzenie spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości,
l)podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
m)składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej,
n)przygotowywanie decyzji związanych z wyrażaniem zgody na nadanie resztówki,
o)prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości,
p)prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem Stowarzyszeniom Ogrodowym gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod rodzinne ogrody działkowe,
r)prowadzenie spraw związanych ze stwierdzaniem wygaśnięcia dotychczasowych decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym, a także innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym,
s)występowanie do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych,
t)przygotowywanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności,
u)prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę,
w) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej,
y)przygotowywanie decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części pozostającej w zarządzie organów wojskowych, uznanej za zbędną na cele obronności i bezpieczeństwa państwa,
z)prowadzenie spraw związanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe,
za) przygotowywanie na wniosek osób fizycznych będących użytkownikami wieczystymi bądź współużytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych na obszarze Państwa Polskiego, decyzji o nieodpłatnym nabyciu prawa własności nieruchomości; 2) w zakresie geodezji i kartografii:
a)wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie odpisów prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych oraz odpisów aktów notarialnych,
b)wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,
c)zapewnienie gminom, nieodpłatnego bezpośrednio dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
d)sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
e)prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych i grawimetrycznych i magnetycznych,
f)prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kary grzywny na osoby nie przestrzegające przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego,
g)prowadzenie spraw związanych z ewidencją terenów zamkniętych,
h)wydawanie zaświadczeń w postępowaniu przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin,
i)założenie i prowadzenie krajowego systemu informacji o terenie; 3) w zakresie gospodarki gruntami rolnymi i leśnymi:
a)prowadzenie spraw związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji,
b)przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania,
c)prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją,
d)przygotowywanie decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji,
e)przeprowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
f)prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie,
g)prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za nie zakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie,
h)prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
i)ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie,
j)ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,
k)prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i wymianą gruntów
l)ustalanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
Przy znakowaniu pism Wydział używa symbolu „GG”.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>