Wydział Administracji Budowlanej i Architektury

Wydział Administracji Budowlanej i Architektury
Tel. 56 688-24-51 w. 144 lub 115
email: ab[at]wabrzezno[dot]pl
Kierownik – Krzysztof Jurdziak

Wydział Administracji Budowlanej i Architektury (AB)
realizuje zadania związane ze sprawowaniem kontroli nad przestrzeganiem prawa budowlanego w zakresie zgodności projektowanego zagospodarowania terenu
z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wymaganiami ochrony środowiska, a także realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem kontroli nad przestrzeganiem prawa budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach budowlanych:
a) sprawdzanie zgodności projektu zagospodarowania działki z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
b) sprawdzanie właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie,
c) sprawdzanie wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
d) kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, uprawnień do wykonywania tych funkcji,
e) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo
od przepisów techniczno-budowlanych lub przepisów ustawy o transporcie kolejowym,
f) nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz zapewnienia nadzoru autorskiego,
g) przygotowywanie pozwoleń na budowę, rozbiórkę lub roboty budowlane,
h) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy lub wykonywania robót budowlanych
lub o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
i) przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,
j) nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
k) czuwanie nad kompletnością projektów budowlanych oraz ich zatwierdzanie,
l) uchylanie lub stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
m) prowadzenie rejestru wniosków oraz decyzji o pozwoleniach na budowę oraz rejestru zgłoszeń budowy,
n) przygotowywanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,
o) przygotowywanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę;
p) nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów podlegających zgłoszeniu,
r) rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,
s) uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych – w zakresie: linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
– przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granicę terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego,
t) przygotowywanie pozwoleń na budowę składowisk odpadów,
u) prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju,
w) opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
z) opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
za)potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego i użytkowego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,
zb) przekazywanie bezzwłocznie organowi nadzoru budowlanego kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem, kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego,
zc) przekazywanie bezzwłocznie organom gmin kopii pozwoleń na budowę,
zd) uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
ze) w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych realizowanie zadań, wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
zf) opracowywanie zestawień statystycznych dla GUS,
zg) wydawanie zaświadczeń wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego,
zh) po stwierdzeniu wykonalności decyzji wydawanie dziennika budowy,
realizacja uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu,
zi) przygotowanie projektów uchwał z zakresu zadań wydziału dla Zarządu i Rady Powiatu,
zj) przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.

Publiczny dostęp do rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń budowlanych

http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>