Wieloletnia Prognoza Finansowa

INFORMACJE OGÓLNE
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jako narzędzia umożliwiającego ocenę sytuacji finansowej tych jednostek.
Zawartość wieloletniej prognozy finansowej definiuje art. 226 ustawy o finansach publicznych.
Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego  roku objętego prognozą co najmniej:
1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.
Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. W objaśnieniach mogą być zawarte także informacje uszczegółowiające ww. dane.
W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:
1) nazwę i cel;
2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
4) limity wydatków w poszczególnych latach;
5) limit zobowiązań.
Przez przedsięwzięcia, o których mowa wyżej, należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
1) programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,
2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych wieloletnią prognozę finansową sporządza się na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się za okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.
Wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego określił Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>