Uchwały Rady Powiatu

  Zgodnie z  §9  Statutu Powiatu Wąbrzeskiego:
Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:
1.    stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
2.    wybór i odwołanie zarządu oraz ustalenie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
3.    powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu będącego głównym księgowym budżetu powiatu,
4.    stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,
5.    uchwalanie budżetu powiatu,
6.    rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,
7.    podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
8.    podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
a)    zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile przepisy ustaw nie stanowią inaczej,
b)    emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c)    zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d)    ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
e)    zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
f)    tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
g)    tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i  akcji,
h)    współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
i)    tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
8a) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu   administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w ramach porozumień z organami administracji rządowej oraz z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu;
9. określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie
zaciągać zobowiązania;
9a)  podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych;
9b)  uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego;
9c)  uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
10. podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
10a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
11. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami
            do kompetencji rady powiatu.

    §10 ust. 1 Statutu Powiatu Wąbrzeskiego:
Uchwały rady powiatu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu jawnym, chyba, że przepisy ustawowe stanowią inaczej.

Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały. Uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na którym została przyjęta.

V Kadencja – 2014-2018:

2018 – XXXI/152/2018 – …

2017   XXI/102/2017 – XXX/151/2017
2016     XIII/63/2016 – XX/101/2016

2015 IV/26/2015 – XII/62/2015
2014 I/1/2014 – III/25/2014

ARCHIWUM

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>