Uchwała Nr XX/99/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA Nr XX/99/2016
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 217,  art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/60/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 241) zmienionej uchwałami Nr III/64/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 439), Nr 60/90/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 740), Nr 62/91/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 923), Nr XIV/72/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1282), Nr 68/100/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1649), Nr 71/102/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1728), Nr 74/110/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2062), Nr XVI/82/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2259), Nr 79/116/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2711), Nr 81/119/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2898), Nr XVII/84/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3098), Nr 86/128/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3280), Nr XVIII/87/2016 Rady powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 października 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3597), Nr 90/131/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 października 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3786), Nr XIX/94/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4311), Nr 94/136/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4715) oraz Nr 96/139/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4839 wprowadza się następujące zmiany:
1)    zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 401 258,50 zł;
2)    w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 35 285 639,68 zł, z tego:
1)    dochody bieżące: 33 676 985,98 zł;
2)    dochody majątkowe: 1 608 653,70 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 401 258,50 zł;
5) w § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 36 255 854,15 zł, z tego:
1)    wydatki bieżące: 33 335 549,92 zł;
2) wydatki majątkowe: 2 920 304,23 zł.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2016 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Wąbrzeski w wysokości 0,00 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
9) załącznik nr 6 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystanie ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
10) w załączniku nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
11) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości 1 154 731,67 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 275 597,00 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 879 134,67 zł.”;
12) załącznik nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
13) załącznik nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Puchała

UZASADNIENIE

I. DOCHODY
Dział 758 (Różne rozliczenia)
Rozdział 75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)
W związku z podziałem rezerwy ogólnej przez Ministra Rozwoju i Finansów (pismo z dnia 28 listopada 2016 r. znak ST3.4751.3.2016) wprowadza się w § 2760 (Środki na uzupełnienie dochodów powiatów) dochody w wysokości 36 227,00 zł.
Środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczono dla powiatów, które w roku 2015 otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych w zakresie domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.
Pozostałe zmiany w planie dochodów:
Na podstawie analizy stopnia wykonania oraz przewidywanego wykonania planu dochodów, uwzględniając wnioski kierowników jednostek organizacyjnych, w planie dochodów na rok 2016 wprowadza się następujące korekty:
Dział 020 (Leśnictwo)
Rozdział 02001 (Gospodarka leśna)
Zmniejsza się planowane środki otrzymane z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów  za zalesione grunty rolne (§ 2460) z kwoty 213 744,00 zł do kwoty 209 724,00 zł, tj. o -4 020,00 zł.
Dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa)
Rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)
Zwiększa się planowane dochody z tytułu udziału powiatów w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (§ 2360) z kwoty 64 420,00 zł do kwoty 64 641,00 zł, tj. o 221,00 zł.
Dział 710 (Działalność usługowa)
Rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)
Zwiększa się planowane dochody z tytułu opłat geodezyjnych (§ 0690) z kwoty 213 320,00 zł do kwoty 230 000,00 zł, tj. o 16 680,00 zł.
Dział 750 (Administracja publiczna)
Rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)
Zwiększa się planowane dochody z tytułu:
1)    wpływów z wynajmu pomieszczeń biurowych (§ 0750) z kwoty 95 000,00 zł do kwoty 99 000,00 zł, tj. o
4 000,00 zł;
2)    wpływów związanych z prowadzeniem kasy zapomogo-pożyczkowej (§ 0830) z kwoty 12 500,00 zł do kwoty 18 100,00 zł, tj. o 5 600,00 zł.
Dział 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem)
Rozdział 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw)
Zmniejsza się planowane dochody z tytułu opłat komunikacyjnych (§ 0420) z kwoty 675 000,00 zł do kwoty
655 000,00 zł, tj. o -20 000,00 zł;
Zwiększa się planowane dochody z tytułu:
1)    wpłat za koncesje i licencje (§ 0590) z kwoty 4 800,00 zł do kwoty 6 370,00 zł, tj. o 1 570,00 zł;
2)    wpłat z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650) z kwity 95 000,00 zł do kwoty 102 000,00 zł, tj. o 7 000,00 zł.
Rozdział 75622 (Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)
Zwiększa  się planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) z kwoty 230 000,00 zł do kwoty 270 000,00 zł, tj. o 40 000,00 zł.
Dział 801 (Oświata i wychowanie)
Rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego)
Zwiększa się planowane dochody z tytułu:
1)    opłat za dzierżawę gruntów pod garażami (§ 0750) z kwoty 33 167,00 zł do kwoty 33 257,00 zł, tj. o 90,00 zł;
2)    wpływów z usług (§ 0830) z kwoty 64 797,00 zł do kwoty 67 297,00 zł, tj. o  2 500,00 zł;
3)    wpływów ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) z kwoty 15 042,00 zł do kwoty 17 256,00 zł, tj. o 2 214,00 zł.
Rozdział 80195 (Pozostała działalność)
Zmniejsza się planowane środki otrzymane z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie kosztów pobytu uczniów Albert-Schweitzer-Schule w Alsfeld w Polsce (§ 2004) z kwoty 7 548,00 zł do kwoty 6 216,00 zł, tj. o -1 332,00 zł.
Dział 851 (Ochrona zdrowia)
Rozdział 85195 (Pozostała działalność)
W związku z przedłużającą się procedurą zatwierdzenia przez Ministerstwo Zdrowia wniosku końcowego związanego z Projektem „Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim” realizowanego w ramach Programu PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” Norweskiego Mechanizmu Finansowego zmniejsza się planowane dochody:
1)    w § 2006 z kwoty 329 677,44 zł do kwoty 226 766,07 zł, tj. o -102 911,37 zł;
2)    w § 2007 z kwoty 1 868 171,53 zł do kwoty 1 511 674,40 zł, tj. o -356 497,13 zł.
Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza)
Rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne)
Zmniejsza się planowane dochody z tytułu odpłatności uczniów za posiłki w stołówce szkolnej (§ 0830) z kwoty
110 000,00 zł do kwoty 75 400,00 zł, tj. o -34 600,00 zł.
Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)
Rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
Zmniejsza się planowane dochody z tytułu udziału powiatu w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska (§ 0690) z kwoty 120 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł, tj. o -5 000,00 zł.

II. WYDATKI
1.
W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów, w związku z koniecznością zachowania równowagi budżetowe, w planie wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany:
Dział 020 (Leśnictwo)
Rozdział 02001 (Gospodarka leśna)
Zmniejsza się planowane wydatki na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych z kwoty 213 744,00 zł do kwoty 209 724,00 zł, tj. o -2 040,00 zł.
Rozdział 02002 (Nadzór nad gospodarka leśną)
Zmniejsza się planowane wydatki na nadzór nad lasami prywatnymi z kwoty 21 133,00 zł do kwoty 21 132,75 zł, tj. o -0,25 zł.
Dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa)
Rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)
Zwiększa się planowane wydatki na realizację zadań własnych związanych z zakupem usług obejmujących ekspertyzy z kwoty 9 600,00 zł do kwoty 10 100,00 zł, tj. o 500,00 zł.
Dział 757 (Obsługa długu publicznego)
Rozdział 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego)
Zmniejsza się planowane wydatki na zapłatę odsetek od kredytu konsolidacyjnego z kwoty 446 889,56 zł do kwoty 362 830,00 zł, tj. o -84 059,56 zł.
Rozdział 75704 (Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego)
Zmniejsza się planowane wydatki na wypłaty z tytułu udzielonego SP ZOZ w Wąbrzeźnie poręczenia z kwoty 95 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, tj. o -95 000,00 zł.
Dział 801 (Oświata i wychowanie)
Rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)
Zmniejsza się planowane wydatki w tym rozdziale z kwoty 2 617 633,25 zł do kwoty 2 599 410,25 zł, tj. o -12 640,00 zł.
Rozdział 80130 (Szkoły zawodowe)
Zmniejsza się planowane wydatki w tym rozdziale z kwoty 4 221 209,19 zł do kwoty 4 196 181,71 zł, tj. o -25 027,48 zł.
Rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego)
Zwiększa się planowane wydatki w tym rozdziale z kwoty 614 426,89 zł do kwoty 619 230,89 zł, tj. o 4 804,00 zł.
Rozdział 80195 (Pozostała działalność)
Zmniejsza się planowane wydatki związane z pobytem uczniów Albert-Schweitzer-Schule w Alsfeld w Polsce z kwoty 7 548,00 zł do kwoty 6 216,00 zł, tj. o -1 332,00 zł.
Dział 851 (Ochrona zdrowia)
Rozdział 85195 (Pozostała działalność)
Zmniejsza się planowane wydatki na Projekt „Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim” realizowanego w ramach Programu PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” Norweskiego Mechanizmu Finansowego z kwoty 2 195 240,58 zł do kwoty 2 097 152,37 zł, tj. o -98 088,21 zł. Na koniec roku 2016 zaangażowanie środków własnych powiatu w realizację projektu podlegające refundacji po zatwierdzeniu przez Ministerstwo Zdrowia wniosku o płatność końcową wynosi: 361 320,29 zł (459 408,50 zł – 98 088,21 zł).
Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza)
Rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)
Zmniejsza się planowane wydatki z kwoty 2 637 307,54 zł do kwoty 2 615 895,54 zł, tj. o -21 412,00 zł.
Rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne)
Zmniejsza się planowane wydatki z kwoty 741 396,20 zł do kwoty 676 796,20 zł, tj. o -64 600,00 zł.
Wprowadzone zmniejszenia w planie wydatków bieżących nie stanowią zagrożenia dla prawidłowej realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu ponieważ obejmują one kwoty, które na podstawie dokonanej analizy, nie zostaną wydatkowane w roku 2016.
2.
W zakresie wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:
Dział 852 (Opieka społeczna)
Rozdział 85201 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze):
Zwiększa się planowane nakłady na realizację zadania „Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą” z kwoty 22 850,00 zł do kwoty 28 050,00 zł, tj. o 5 200,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie mapy do celów projektowych oraz pokrycie kosztów uzgodnień branżowych.
3.
Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.
III. POZOSTAŁE ZMIANY
Zmiany w planie dochodów (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały) i planie wydatków (załącznik nr 2, 3 do niniejszej uchwały) spowodowały konieczność wprowadzenia stosownych korekt w załącznikach:
1)    nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
2)    nr 6 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
3)    nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
4)    nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
5)    nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Puchała

Uchwała Nr XX/99/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XX sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Data podjęcia (podpisania) 29.12.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.12.2016
  • Data wejścia w życie 29.12.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 05.01.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym .
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 133
  • Nr aktu prawnego XX/99/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian