Uchwała NR XX/97/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2016

UCHWAŁA NR XX/97/2016
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2016

Na podstawie art. 35a ust. 3 i art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046) uchwala się, co następuje:
§ 1. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2016 przeznacza się na zadania i w wysokościach określonych w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Traci moc uchwała nr XIX/92/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2016.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Puchała

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 35a, ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych rada powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki, o których mowa w art. 48, ust.1, pkt 1.
Wobec występujących potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, oraz niewykorzystania środków finansowych w ramach zadania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych w kwocie 338,00 zł oraz likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w kwocie 5.023,00 zł zaistniała konieczność przesunięcia środków finansowych z zadania dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na zadanie dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w łącznej kwocie 5.361,00 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Puchała

Załącznik do Uchwały Nr XX/97/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XX Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Data podjęcia (podpisania) 29.12.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.12.2016
  • Data wejścia w życie 29.12.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego XX/97/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2016
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 35a ust. 3 i art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian