Uchwała Nr XX/101/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2017

UCHWAŁA Nr XX/101/2016
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579), art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1166, z 2015 r. poz. 1485 oraz z 2016 r. poz. 266, 904, 1250 i 1954) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 -237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 39 812 860,10 zł, z tego:
1) dochody bieżące: 32 215 227,21 zł;
2) dochody majątkowe: 7 597 632,89 zł.
2. Szczegółowy plan dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 39 682 860,10 zł, z tego:
1) wydatki bieżące: 30 867 676,48 zł;
2) wydatki majątkowe: 8 815 183,62 zł.
2. Plan wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Podział wydatków zgodny z art. 236 ust. 1 – 4 ustawy o finansach publicznych określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2017 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Wąbrzeski w wysokości 90 000,00 zł.
§ 3.1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 130 000,00 zł.
2. Planowaną nadwyżkę przeznacza się na spłatę zaciągniętego kredytu na rynku krajowym.
§ 4.1. Ustala się:
1) przychody budżetu w kwocie 0,00 zł;
2) rozchody budżetu w kwocie 130 000,00 zł.
2. Szczegółowy plan przychodów i rozchodów określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Określa się limity wydatków na zadania majątkowe w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6.1. Ustala się zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 7. Ustala się zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 8. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 9.1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości 1 551 839,55 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 695 746,00 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 856 093,55 zł.
2. Szczegółowe zestawienie dotacji udzielanych z budżetu określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 10. Ustala się zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 11.1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na kwotę
123 100,00 zł.
2. Szczegółowy plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa określa załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.
§ 12. Ustala się rezerwy ogólną i celową w łącznej wysokości 182 000,00 zł, z tego:
1) rezerwa ogólna: 120 000,00 zł;
2) rezerwa celowa: 62 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 13. Ustala się limit nowych zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2017 kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł; w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 0,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 0,00 zł;
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł.
§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych;
2) zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
b) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 0,00 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 0,00 zł,
d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł;
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank wykonujący obsługę bankową powiatu.
§ 15. Powiat nie zawarł umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
§ 16.1. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
2. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu powiatu.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Puchała

UZASADNIENIE

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU
Prace nad przygotowaniem budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017 zostały zdeterminowane zapisem art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Mając powyższe na uwadze Zarząd Powiatu przyjął następujące założenia do opracowania budżetu powiatu na rok 2017:
–    wzrost wynagrodzeń finansowanych z budżetu powiatu: 0,0 %,
–    wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej: 0,0%
–    wysokość płacy minimalnej od 1 stycznia 2017 r.: 2 000,00 zł,
–    wzrostu wydatków związanych z zakupem energii (§ 4260): 0,0%,
–    wzrost podatków i opłat lokalnych: -0,9%,
–    wzrost wydatków rzeczowych: 0,3%,
–    wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśs) w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych: 1 310,00 zł,
–    wysokość odpisu na zfśs w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela: 3 028,21 zł,
–    ustalenie odpisu na zfśs na nauczyciela emeryta i rencistę – zgodnie z art. 53 ust. 2 Karty nauczyciela – w wysokości 5% pobieranego świadczenia,
–    odstąpienie od dokonywania odpisów fakultatywnych na zfśs od emerytów, rencistów i pracowników z orzeczoną grupa niepełnosprawności z wyłączeniem odpisów dokonywanych na emerytów i rencistów w oparciu o Kartę nauczyciela.
W toku prac nad projektem budżetu na rok 2017, po otrzymaniu informacji od Ministra Rozwoju i Finansów o wysokościach subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, mając na uwadze wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu wprowadził następujące działania mające na celu zmniejszenie wysokości wydatków bieżących:
–    odstąpienie od dofinansowania środkami własnymi powiatu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (obowiązek finansowania tych wydatków w całości spoczywa na budżecie państwa),
–    zredukowanie wydatków rzeczowych do poziomu roku 2016,
–    obniżenie funduszu płac wraz z pochodnymi poprzez rezygnację z tworzenia fakultatywnego funduszu nagród z wyłączeniem funduszu nagród dla nauczycieli regulowanego przez Kartę nauczyciela,
–    zmniejszenie wysokości odpisu na zfśs w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych do kwoty 1 093,93 zł (kwota planowanego odpisu zgodna była z art. 17 projektu ustawy z dnia 14 października br. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 – w roku 2017 przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej (…) należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego…),
–    zmniejszenie wysokości odpisu na zfśs w odniesieniu do osób, w stosunku do których odpisu dokonuje się w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela do kwoty 2 879,91 zł (kwota planowanego odpisu zgodna jest z art. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1984) – w roku 2017 do ustalania odpisu na zfśs dla nauczycieli (…) stosuje się kwotę bazową obowiązująca w dniu 1 stycznia 2012 r.),
–    ograniczenie kwot przeznaczonych na remonty,
–    ograniczenie wydatków na realizację zadań fakultatywnych.

Konstruując plan dochodów wzięto pod uwagę potencjalne zagrożenia związane z jego realizacją, tj. m.in.:
–    wstępny charakter wielkości dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz subwencji ogólnej, które mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2017,
–    brak wpływu na realizację dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku) i w podatku od osób prawnych, które w dużym stopniu zależne są sytuacji gospodarczej,
–    zmienna wysokość oprocentowania kredytu konsolidacyjnego oraz wysokość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, która uzależniona jest od stóp procentowych  ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Radykalne ograniczenie wydatków bieżących wymagać będzie racjonalnego gospodarowania przyznanymi środkami przez kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

II. DOCHODY:
Zgodnie z przekazanymi przez:
1)    Ministra Rozwoju i Finansów (pismo z dnia 14 października 2016 r. znak ST8.4750.1.2016) wstępnymi wielkościami subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;
2)    Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo z dnia 21 października 2016 r. znak WFB.I.3110.4.17.2015/21) wstępnymi wielkościami dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu;
oraz zaplanowanymi dochodami własnymi powiatu – ogółem dochody budżetu powiatu zostały ustalone w wysokości 39 812 860,10 zł.
Stosownie do art.  235 ustawy o finansach publicznych dokonano podziału dochodów na:
1)    dochody bieżące: 32 215 227,21 zł;
2)    dochody majątkowe: 7 597 632,89 zł.

II.1. DOCHODY BIEŻĄCE: 32 215 227,21 zł
Dochody bieżące pochodzić będą z następujących źródeł:
1.    Dochody własne powiatu: 9 049 813,00 zł, z tego:
1)    udział w wysokości 10,25% we wpływach, stanowiącego dochód budżetu państwa, podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu (PIT) (dział 756 rozdział 75622 § 0010): 4 883 091,00 zł;
2)    udział w wysokości 1,40% we wpływach, stanowiącego dochód budżetu państwa, podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) (dział 756 rozdział 75622 § 0020): 350 000,00 zł;
3)    wpływy z opłaty komunikacyjnej (dział 756 rozdział 75618 § 0420): 690 000,00 zł;
4)    wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (dział 700 rozdział 70005 § 0470): 1 922,00 zł;
5)    wpływy z opłat za koncesje i licencje (dział 756 rozdział 75618 § 0590): 5 000,00 zł;
6)    wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (dział 756 rozdział 75618 § 0650): 100 000,00 zł;
7)    wpływy z różnych opłat (§ 0690): 440 000,00 zł, z tego:
a)    dział 600 rozdział 60014 (wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego): 80 000,00 zł,
b)    dział 710 rozdział 71012 (wpływy z tytułu opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu):  240 000,00 zł,
c)    dział 900 rozdział 90019 (udział we wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska):
120 000,00 zł;
8)    dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (§ 0750): 207 000,00 zł, z tego:
a)    dział 750 rozdział 75020: 100 000,00 zł,
b)    dział 801 rozdział 80120: 5 000,00 zł,
c)    dział 801 rozdział 80130: 10 000,00 zł,
d)    dział 801 rozdział 80140: 32 000,00 zł,
e)    dział 854 rozdział 85403: 22 000,00 zł,
f)    dział 854 rozdział 85410: 38 000,00 zł;
9)    wpływy z usług (§ 0830): 1 406 000,00 zł, z tego:
a)    dział 750 rozdział 75020 (prowadzenie obsługi Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej):
13 000,00 zł,
b)    dział 801 rozdział 80140 (odpłatne świadczenie usług edukacyjnych): 55 000,00 zł,
c)    dział 852 rozdział 85202 (odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie: 1 220 000,00 zł,
d)    dział 854 rozdział 85403 (odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące): 35 000,00 zł i
e)    dział 854 rozdział 85410 (odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej Zespole Szkół we Wroniu): 83 000,00 zł;
10)    wpływy ze sprzedaży wyrobów (dział 801 rozdział 80140 § 0840): 20 000,00 zł;
11)    odsetki od środków finansowych powiatu zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu oraz jego jednostek organizacyjnych (dział 758 rozdział 75814 § 0920): 15 000,00 zł;
12)    wpływy z różnych dochodów (§ 0970): 53 500,00 zł, z tego:
a)    dział 600 rozdział 60014 (sprzedaż drewna z wycinek): 10 000,00 zł,
b)    dział 750 rozdział 75020 (m.in. sprzedaż dzienników budowy, tablic informacyjnych, sprzedaż złomu): 10 000,00 zł,
c)    dział 853 rozdział 85324 (5% od wykorzystanych środków przekazanych Powiatowi Wąbrzeskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych): 33 500,00 zł;
13)    środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (dział 020 rozdział 02002 § 2460): 212 000,00 zł;
14)    udział w wysokości 25% w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (dział 700 rozdział 70005 § 2360): 64 000,00 zł;
15)    środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (dział 853 rozdział 85333 § 2690): 259 300,00 zł;
Wobec braku informacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przewidywanej kwocie środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku 2017 na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcję doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń (tzw. 5%) w projekcie budżetu została ujęta kwota w wysokości środków przyznanych na rok 2016.
16)    środki z gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (utrzymanie dzieci w placówkach  opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§ 2900): 343 000,00 zł, z tego:
a)    dział 855 rozdział 85508: 273 000,00 zł,
b)    dział 855 rozdział 85510: 70 000,00 zł.

2. Dotacje: 7 533 200,00 zł, z tego:
1)    dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego: 49 400,00 zł, z tego:
a)    dotacja celowa otrzymana od Gmina Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie wniesienia dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. (dział 600 rozdział 60014 § 2710): 8 000,00 zł,
b)    dotacje celowe otrzymana z budżetu Powiatu Mławskiego oraz Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z terenu tych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego (dział 855 rozdział 85208 § 2320):  36 000,00 zł,
c)    dotacja otrzymana z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę stypendiów 3 uczniom szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 (dział 854 rozdział 85415 § 2330): 5 400,00 zł;
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa: 7 483 800,00 zł, z tego:
a)    na zadania zlecone (§ 2110 i § 2160): 5 748 800,00 zł, obejmujące:
–    prace geodezyjno–urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (dział 010 rozdział 01005): 30 000,00 zł,
–    gospodarkę gruntami i nieruchomościami stanowiących własność Skarbu Państwa (dział 700 rozdział 70005): 50 000,00 zł, w tym 40 000,00 zł na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
–    zadania z zakresu geodezji i kartografii (dział 710 rozdział 71012): 137 900,00 zł, w tym
111 900,00 zł na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii,
–    działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie (dział 710 rozdział 71015): 341 000,00 zł,
–    wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej inne niż określone w dziale 700 rozdział 70005 i dziale 710 rozdział 71012 (dział 750 rozdział 75011): 28 500,00 zł,
–    przeprowadzenie w roku 2016 kwalifikacji wojskowej (dział 750 rozdział 75045): 20 000,00 zł,
–    pozostałe wydatki obronne (szkolenia obronne) (dział 752  rozdział 75212): 4 000,00 zł,
–    działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie (dział 754 rozdział 75411): 2 988 200,00 zł,
–    udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, wynikającej z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (dział 755 rozdział 75595): 125 200,00 zł;
–    opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dział 851 rozdział 85156): 1 219 500,00 zł,
–    prowadzenie ośrodków wsparcia – środowiskowego domu samopomocy (dział 853 rozdział 85303): 456 500,00 zł,
–    działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (dział 853 rozdział 85321):
78 000,00 zł,
–    wypłatę dodatków wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+ (dział 855 rozdział 85508): 270 000,00 zł,
b)    na zadania własne powiatu – dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (dział 852 rozdział 85202 § 2130): 1 735 000,00 zł.

3. Dotacje celowe i środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 296 241,21 zł, z tego:
1)    dział 801 rozdział 80195: 52 985,90 zł (§ 2004 – 4 475,00 zł, § 2057 – 27 090,90 zł, § 2701 – 21 420,00 zł):
a)    Projekt „Wymiana młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld” (dofinansowanie przez organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży wymiany młodzieży szkół w Wąbrzeźnie i w Alsfeld): 4 475,00 zł,
b)    Projekt „Access to School for Everyone” realizowany w ramach Programu ERASMUS+: Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 2: Partnerstwo strategiczne: 21 420,00 zł,
c)    Projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego: 27 090,90 zł;
2)    dział 852 rozdział 85295: Projekt „Rodzina w Centrum” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych: 176 420,00 zł (§ 2057 – 159 893,50 zł, § 2059 – 16 526,50 zł
3)    dział 853 rozdział 85395: Projekt „Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe: 66 945,31 zł (§ 2057- 59 898,43 zł, § 2059 – 7 046,88 zł).

4. Subwencja ogólna (dział 758 § 2920): 15 335 863,00 zł, z tego:
1)    część oświatowa (rozdział 75801): 9 954 581,00 zł;
2)    część wyrównawcza (rozdział 75803): 4 408 522,00 zł;
3)    część równoważąca (rozdział 75832): 972 760,00 zł.

II.2. DOCHODY MAJĄTKOWE: 7 597 632,89 zł
Dochody majątkowe obejmują:
1.    Dochody związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662” (dział 600 rozdział 60014) w łącznej wysokości:
5 039 307,77 zł, z tego:
1)    dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowani własnych zadań inwestycyjnych (§ 6430):
3 000 000,00 zł – dotacja została wprowadzona warunkowo – jej przyznanie oraz wysokość uzależnione są od zakwalifikowania złożonego do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosku o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” oraz przeprowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (maksymalne dofinansowanie inwestycji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” może wynieść 3 000 000,00 zł nie więcej jednak niż 50% kosztów robót budowlanych);
2)    dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300) – dotacja celowa z budżetu Gminy Książki w wysokości 2 039 307,77 zł,
2.    Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań majątkowych w łącznej wysokości 1 066 916,00 zł z przeznaczeniem na:
a) wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. (dział 600 rozdział 60014 § 6300) (umowa partnerska z dnia 26 czerwca 2013 r.): 440 670,00 zł, w tym:
– dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 326 000,00 zł,
– dotacja z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 114 670,00 zł;
b)    dofinansowania termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego – dotacja celowa z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno (dział 900 rozdział 90005 § 6300) (uchwała Nr XXIII/119/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2016 r.):  446 156,00 zł;
c)    dofinansowanie zadania „Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą” – dotacja celowa z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno (dział 855 rozdział 85510 § 6300): 180 090,00 zł.
3.    Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej wysokości 1 351 409,12 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć:
1)    „Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka (dział 855 rozdział 85510 §6257): 539 910,00 zł;
2)    „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 9.3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym (dział 900 rozdział 90005 § 6257): 811 499,12 zł.
Ww. dotacje zostały wprowadzone warunkowo – ich przyznanie oraz wysokość uzależnione są od zakwalifikowania złożonych do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosków.
4.    Dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego (dział 700 rozdział 70005 § 0770): 140 000,00 zł.
W roku 2017 planuje się zbyć niezabudowaną nieruchomość poł. w miejscowości Czystochleb o pow. 1,19 ha, nr działki 30.

III. WYDATKI:
Wydatki realizowane przez powiat w roku 2017 wyniosą kwotę 39 682 860,10 zł.
Stosownie do art. 235 ustawy o finansach publicznych dokonano podziału wydatków na:
1)    wydatki bieżące: 30 867 676,48 zł;
2)    wydatki majątkowe : 8 815 183,62 zł.

III.1. WYDATKI BIEŻĄCE: 30 867 676,48 zł
Wydatki bieżące według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 30 000,00 zł
Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa: 30 000,00 zł
Wydatki tego rozdziału sfinansowane zostaną w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa.

Dział 020 Leśnictwo: 307 347,00 zł
Rozdział 02001 Gospodarka leśna: 286 200,00 zł
Wydatki tego rozdziału będą sfinansowane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –wypłata ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (212 000,00 zł) oraz środkami z udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska w wysokości 74 200,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie planu urządzania lasów prywatnych (70 000,00 zł) oraz klasyfikację gruntów zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (4 200,00 zł).
Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną: 21 147,00 zł
Wydatki tego rozdziału obejmują nadzór nad lasami prywatnymi i zostaną pokryte środkami pochodzącymi z udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska.

Dział 600 Transport i łączność: 1 182 568,00 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe: 1 182 568,00 zł
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie oraz remontami i utrzymaniem dróg powiatowych sfinansowane zostaną środkami własnymi w wysokości 1 154 568,00 zł.
Ze środków własnych (20 000,00 zł) oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno (8 000,00 zł) zostaną sfinansowane wydatki związane dokonaniem dopłat do Drogi powiatowe Spółka z o. o. (28 000,00 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 94 559,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 94 559,00 zł
Zadania tego rozdziału zostaną sfinansowane:
1)    z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa: 50 000,00 zł;
2)    ze środków własnych powiatu – gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wąbrzeskiego: 44 559,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa: 492 000,00 zł
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii: 151 000,00 zł
Zadania tego rozdziału (w tym wniesienie składki członkowskiej do Związku Powiatów województwa Kujawsko-Pomorskiego) sfinansowane zostaną środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (137 900,00 zł) oraz środkami własnymi powiatu (13 100,00 zł).
Rozdział 71015 Nadzór budowlany: 341 000,00 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie w całości zostaną pokryte środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dział 720 Informatyka: 19 000,00 zł
Rozdział 72095 Pozostała działalność: 19 000,00 zł
Zadania tego działu finansowane ze środków własnych powiatu zaplanowane zostały na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności.

Dział 750 Administracja publiczna: 3 986 819,19 zł
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie: 28 500,00 zł
Wydatki tego rozdziału obejmujące wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej inne niż ujęte w dziale 700 rozdział 70005 i w dziale 710 rozdział 71012 zostaną pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Rozdział 75019 Rady powiatów: 185 920,00 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu (w tym wypłata diet dla radnych) zostaną sfinansowane dochodami własnymi powiatu.
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe: 3 715 399,19 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego ( w tym m.in. zakup tablic rejestracyjnych i druków dla Wydziału komunikacji, pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem budynku Starostwa) zostaną sfinansowane dochodami własnymi powiatu.
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa: 20 000,00 zł
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale, finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, obejmują koszty przeprowadzenia w roku 2017 kwalifikacji wojskowej.
Rozdział 75095 Pozostała działalność: 37 000,00 zł
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale sfinansowane będą dochodami własnymi powiatu i obejmują min. wydatki związane z organizacją uroczystości obchodów Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2017 r., współfinansowanie organizacji Powiatowych i Gminnych Dożynek w Płużnicy oraz wniesienie składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich.

Dział 752 Obrona narodowa: 4 000,00 zł
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne: 4 000,00 zł
Zadania tego rozdziału obejmujące przeprowadzenie szkolenia obronnego zostaną sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 2 990 200,00 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: 2 988 200,00 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie w całości zostaną sfinansowane środkami pochodzącymi dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne: 2 000,00 zł
Zaplanowane wydatki, pokryte dochodami własnymi powiatu, obejmują wsparcie działalności Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wąbrzeźnie.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości: 125 200,00 zł
Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna: 125 200,00 zł
Wydatki tego rozdziału, które zostaną pokryte dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone, zostały zaplanowane na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, wynikającej z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego: 540 000,00 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: 450 000,00 zł
Zaplanowane wydatki, pokryte dochodami własnymi powiatu, obejmują zapłatę odsetek od zaciągniętego w roku 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu konsolidacyjnego.
Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego: 90 000,00 zł
Wydatki tego rozdziału pokryte zostaną dochodami własnymi powiatu i obejmują potencjalne wypłaty z tytułu udzielonego w 2007 r. poręczenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie.

Dział 758 Różne rozliczenia: 182 000,00 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe: 182 000,00 zł
Art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nakłada obowiązek utworzenia rezerwy ogólnej w wysokości  nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.
Wysokość utworzonej rezerwy ogólnej na rok 2017 wynosi 120 000,00 zł.
Art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym nakłada obowiązek utworzenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
Wysokość rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została ustalona w wysokości 62 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: 7 829 715,87 zł
Wydatki bieżące tego działu zastaną pokryte częścią oświatową subwencji ogólnej, dochodami własnymi powiatu oraz środkami unijnymi.
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące: 2 606 615,00 zł
Wydatki w tym rozdziale obejmują:
1)    dotację dla niepublicznej jednostki oświaty – Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wąbrzeźnie: 90 000,00 zł;
2)    środki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 1 571 260,00 zł;
3)    środki dla Zespołu Szkół we Wroniu: 797 335,00 zł;
4)    środki dla Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 105 531,00 zł;
5)    koszty obsługi księgowej szkół prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: 45 389,00 zł;
6)    ubezpieczenie mienia będącego w użytkowaniu szkół: 2 600,00 zł.
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe: 4 245 654,16 zł
Wydatki w tym rozdziale obejmują:
1)    dotację dla niepublicznej jednostki oświaty – Policealnej Szkoły dla Dorosłych – Akademia Wiedzy w Wąbrzeźnie: 155 000,00 zł;
2)    środki dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 3 097 321,16 zł;
3)    środki dla Zespołu Szkół we Wroniu: 789 135,00 zł;
4)    koszty obsługi księgowej szkół prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: 125 198,00 zł;
5)    ubezpieczenie mienia będącego w użytkowaniu szkół: 19 000,00 zł;
6)    pokrycie kosztów kursów zawodowych organizowanych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w ośrodku szkoleniowym w Brodnicy: 60 000,00 zł.
Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego: 562 325,00 zł
Wydatki w tym rozdziale obejmują środki dla Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w wysokości 560 425,00 zł oraz ubezpieczenie mienia będącego w użytkowaniu Centrum (1 900,00 zł).
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 39 000,00 zł
Wydatki w tym rozdziale obejmują środki na dokształcanie i doskonalenia nauczycieli i został zaplanowane w wysokościach:
1)    dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 6 000,00 zł;
2)    dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 12 000,00 zł;
3)    dla Zespołu Szkół we Wroniu: 7 000,00 zł,
4)    dla Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 2 000,00 zł,
5)    na opiekę metodyczną dla nauczycieli wszystkich szkół i placówek oświatowych: 12 000,00 zł.
Wysokość kwoty wydatków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego wynika z art. 70a Karty Nauczyciela, który obliguje do zaplanowania środków na realizację ww. zadania w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Wyliczona kwota w wysokości 58 000,00 zł została ujęta w planie wydatków w dziale 801 rozdział 80146 –
39 000,00  zł i dziale 854 rozdział 85446 – 19 000,00 zł.
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych: 317 835,81 zł
Środki na wydatki w tym rozdziale związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy młodzieży w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych zostały zaplanowane dla:
1)    Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 102 092,00 zł;
2)    Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 215 282,00 zł;
3)    Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 461,81 zł.
Rozdział 80195 Pozostała działalność: 58 285,90 zł
Wydatki w tym rozdziale obejmują:
1)    środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej (art. 72 Karty Nauczyciela): 200,00 zł;
2)    środki na działalności komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli:
1 100,00 zł;
3)    przedłużenie licencji na program iArkusz (zintegrowane zarządzanie placówkami oświatowymi): 3 400,00 zł;
4)    koszty wyjazdu grupy uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie do Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld w ramach corocznej wymiany młodzieży (wyjazd dofinansuje organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży): 5 075,00 zł;
5)    realizację przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie Projektu „Access to School for Everyone” w ramach Programu ERASMUS+: Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 2: Partnerstwo strategiczne: 21 420,00 zł;
6)    realizację przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie Projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego: 27 090,90 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: 1 219 500,00 zł
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego: 1 219 500,00 zł
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale obejmują opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i zostaną sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 852 Pomoc społeczna: 4 074 150,00 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej: 2 955 000,00 zł
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie zostaną sfinansowane  dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu w wysokości 1 735 000,00 zł oraz z wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w kwocie 1 220 000,00 zł.
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia: 456 500,00 zł
Ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone zaplanowane jest udzielenie dotacji dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie w roku 2017 Środowiskowego Domu Samopomocy.
Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie: 472 140,00 zł
Koszty związane z działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie zostaną pokryte dochodami własnymi powiatu.
Rozdział 85224 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej: 2 400,00 zł
Zaplanowane środki pochodzące z dochodów własnych powiatu przeznacza się na prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Rozdział 85295 Pozostała działalność: 188 110,00 zł
Wydatki w tym rozdziale związane są z realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Projektu „Rodzina w Centrum” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Planowane wydatki zostaną pokryte środkami unijnymi (159 893,50 zł), środkami z budżetu państwa (16 526,00 zł) i dochodami własnymi powiatu (11 690,50 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 1 471 035,42 zł
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych: 93 866,67 zł
Wydatki w tym rozdziale zostaną pokryte dochodami własnymi powiatu i obejmują:
1)    dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON (rozdział 85311): 88 866,17 zł;
2)    dofinansowanie prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu (rozdział 85311): 5 000,00 zł.
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: 78 000,00 zł
Koszty związanych z działalnością Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zostaną pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy: 1 228 700,00 zł
Z dochodów własnych oraz środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (259 300,00 zł) zostaną pokryte koszty związane z realizacją zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie.
Rozdział 85395 Pozostała działalność: 70 468,75 zł
Wydatki w tym rozdziale związane są z realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie Projektu „Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Planowane wydatki zostaną pokryte środkami unijnymi (59 898,47 zł), środkami z budżetu państwa (7 046,88 zł) i dochodami własnymi powiatu (3 523,44 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 3 933 994,00 zł
Wydatki bieżące tego działu zastaną pokryte częścią oświatową subwencji ogólnej, dochodami własnymi powiatu oraz środkami unijnymi.
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: 2 682 276,00 zł
Wydatki w tym rozdziale obejmują:
1)    środki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 2 630 322,00 zł;
2)    koszty obsługi księgowej placówek prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie: 47 554,00 zł;
3)    ubezpieczenie mienia będącego w użytkowaniu placówki: 4 400,00 zł.
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne: 581 747,00 zł
Wydatki w tym rozdziale obejmują:
1)    środki dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie:  579 6470,00 zł;
2)    koszty badań dzieci w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grudziądzu: 1 000,00 zł,
3)    ubezpieczenie mienia będącego w użytkowaniu placówki: 1 100,00 zł.
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne: 649 671,00 zł
Wydatki w tym rozdziale obejmują środki dla Zespołu Szkół we Wroniu na pokrycie kosztów funkcjonowania szkolnego internatu.
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: 5 400,00 zł
Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłaty stypendiów dla 2 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 1 ucznia Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w roku szkolnym 2016/2017. Wydatek zostanie sfinansowany środkami z dotacji celowej otrzymanej od samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 19 000,00 zł
Wydatki w tym rozdziale obejmują środki na dokształcanie i doskonalenia nauczycieli i został zaplanowane w wysokościach:
1)    dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 12 000,00 zł;
2)    dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie: 7 000,00 zł.
Rozdział 85495 Pozostała działalność: 1 300,00 zł
Wydatki w tym rozdziale obejmują:
1)    środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej (art. 72 Karty Nauczyciela): 100,00 zł;
2)    przedłużenie licencji na program iArkusz (zintegrowane zarządzanie placówkami oświatowymi): 1 200,00 zł

Dział 855 Rodzina: 2 292 888,00 zł
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze: 1 602 888,00 zł
Wydatki w tym rozdziale zostaną pokryte dochodami własnymi powiatu (w tym dochodami z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych) oraz dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i obejmują pokrycie kosztów pobytu wychowanków w rodzinach zastępczych, zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz wypłatę dodatku wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ (270 000,00 zł).
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 690 000,00 zł
Wydatki w tym rozdziale zostaną pokryte dochodami własnymi powiatu (w tym dochodami z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) obejmują pokrycie kosztów pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 3 500,00 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność: 3 500,00 zł
Wydatki tego działu zostały przeznaczone na organizację konkursu „Piękna zagroda” oraz na zadania w zakresie edukacji ekologicznej (m. in. dofinansowanie akcji „Sprzątanie Świata”, zakup nagród dla laureatów etapu powiatowego „Olimpiady wiedzy rolniczej i ekologicznej”, zagospodarowanie zieleni na terenach stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego) i zostaną pokryte dochodami z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 69 500,00 zł
Rozdział 92116 Biblioteki: 69 500,00 zł
Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na współfinansowanie z Gminą Miasto Wąbrzeźno działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie i zostaną pokryte dochodami własnymi powiatu.

Dział 926 Kultura fizyczna: 14 300,00 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej: 14 300,00 zł
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na działania związane z popularyzacją kultury fizycznej i będą pokryte środkami własnymi.

Podział wydatków bieżących, zgodny z art. 236 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia, załącznik nr 3 do projektu budżetu na rok 2017.

III.2. WYDATKI MAJĄTKOWE: 8 815 183,62 zł
Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują:

Dział 600 Transport i łączność: 6 727 875,00 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe: 6 101 629,00 zł
Wniesienie udziałów do Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie: 1 022 000,00 zł
Realizacja zadania: lata 2013 – 2028
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Wartość szacunkowa zadania: 14 334 000,00 zł
Źródła finansowania:
1)    dochody własne powiatu: 581 330,00 zł;
2)    dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego: 440 670,00 zł, w tym:
a)    dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 326 000,00 zł,
b)    dotacja z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 114 670,00 zł.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662: 5 079 629,00 zł
Realizacja zadania: 2015 – 2017
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Wartość szacunkowa zadania: 7 188 217,00 zł
Źródło finansowania:
1)    dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowani własnych zadań inwestycyjnych: 3 000 000,00 zł;
2)    dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dotacja z budżetu Gminy Książki: 2 039 307,77 zł;
3)    dochody własne powiatu: 40 321,23 zł
Realizacja przedsięwzięcia planowana jest ze współudziałem spółki Drogi powiatowe spółka z o. o., której zaangażowanie wyniesie 2 039 308,00 zł
Uwaga:
Realizacja zadania została wprowadzona warunkowo i jest uzależniona od zakwalifikowania złożonego do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosku o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662” do realizacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne: 626 246,00 zł
Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu „Przebudowa ulic: 750-lecia Wą-brzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie”:  626 246,00 zł
Podstawa udzielenia dotacji: uchwała Nr XVII/85/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 września 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie”.
Realizacja zadania: 2017
Źródło finansowania: dochody własne powiatu

Dział 710 Działalność usługowa: 8 000,00 zł
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii: 8 000,00 zł
Zakup kserokopiarki dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: 8 000,00 zł
Realizacja zadania: 2017
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródło finansowania: dochody własne powiatu.

Dział 750 Administracja publiczna: 75 000,00 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe: 75 000,00 zł
Modernizacja sieci komputerowej Starostwa Powiatowego: 25 000,00 zł
Realizacja zadania: 2017
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródło finansowania: dochody własne powiatu.
Zakup regałów przesuwanych do archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego: 40 000,00 zł
Realizacja zadania: 2017
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródło finansowania: dochody własne powiatu.
Zakup klimatyzatorów dla Wydziału Komunikacji: 10 000,00 zł
Realizacja zadania: 2017
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródło finansowania: dochody własne powiatu.

Dział 801 Oświata i wychowanie: 5 500,00 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące: 5 500,00 zł
Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 5 500,00 zł
Realizacja zadania: 2017
Jednostka realizująca zadanie: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
Źródło finansowania: dochody własne powiatu.

Dział 855 Rodzina: 720 000,00 zł
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 720 000,00 zł
Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą: 720 000,00 zł
Realizacja zadania: 2016 – 2017
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Wartość szacunkowa zadania: 748 050,00 zł
Źródło finansowania:
1)    dotacja celowa otrzymana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka: 539 910,00 zł;
2)    dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 180 090,00 zł;
Uwaga:
Realizacja zadania została wprowadzona warunkowo i jest uzależniona od zakwalifikowania do realizacji złożonego do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosku o dofinansowanie projektu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 1 278 808,62 zł
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: 1 278 808,62 zł
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego: 1 221 706,61 zł
Zadanie obejmuje budynki Starostwa Powiatowego (budynek mieszkalny), Zespołu Szkół Zawodowych (obiekt przy ul. Królowej Jadwigi) i Zespołu Szkół Ogólnokształcących (sala gimnastyczna i budynek po byłym internacie).
Realizacja zadania: 2016 – 2017
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Wartość szacunkowa zadania: 1 282 450,00 zł
Źródło finansowania:
1)    dotacja celowa otrzymana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 9.3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym: 811 499,12 zł;
2)    dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 410 207,49 zł.
Uwaga:
Realizacja zadania została wprowadzona warunkowo i jest uzależniona od zakwalifikowania do realizacji złożonego do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosku o dofinansowanie projektu.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego: 57 102,01 zł
Realizacja zadania: 2017 – 2017
Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Wartość szacunkowa zadania: 57 101,51 zł
Źródło finansowania:
1)    dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dotacja z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 35 948,51 zł;
2)    dochody własne powiatu (udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska): 21 153,50 zł.

Podział wydatków majątkowych, zgodny z art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, przedstawia załącznik nr 3 do projektu budżetu na rok 2017.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY:
Projekt budżetu na rok 2017 przewiduje nadwyżkę budżetową w wysokości 130 000,00 zł. Stąd nie są planowane przychody.
Kwota przypadająca do spłaty w 2017 r. rat kredytu (rozchody), stosownie do podpisanej umowy kredytowej, wynosi 500 000,00 zł. Z uwagi na dokonaną w roku 2015 (100 000,00 zł) oraz planowaną w roku 2016 wcześniejszą spłatą części rat kredytowych przypadających na rok 2017 (270 000,00 zł), w roku 2017 pozostaną do spłaty raty kredytu w łącznej wysokości 130 000,00 zł. Spłata zostanie pokryta planowaną nadwyżką budżetową.

V. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
Zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wstępnych wielkościach dotacji na rok 2017 opracowano w formie załącznika nr 12 do projektu budżetu zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

VI. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
1.    Projekt budżetu na rok 2017 spełnia wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.
1.    Planowane dochody bieżące:             32 209 862,71 zł
2.    Wolne środki/nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:            0,00 zł
3.    Planowane wydatki bieżące:                 30 862 276,48 zł
Różnica (1 + 2 – 3):                       1 347 550,23 zł
2.    Zestawienie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5 do projektu budżetu na rok 2017.
3.    Zgodnie z art. 237 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zestawienie:
a)    dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załączniki nr 6 do projektu budżetu na rok 2017,
b)    wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 7 do projektu budżetu na rok 2017,
c)    zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 9 do projektu budżetu na rok 2017.
4.    Wykorzystanie dochodów z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska przedstawia załącznik nr 8 do projektu budżetu na rok 2017.
Sporządzenie załącznika nr 8 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” związane jest z art. 237 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.), który zobowiązuje powiaty do przeznaczenia na zadania w zakresie ochrony środowiska (określone w art. 400a ust. 1) środki w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.
5.    Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu powiatu, stosownie do art. 214 pkt 1 i art. 215 ustawy o finansach publicznych,  przedstawia załącznik nr 10 do projektu budżetu na rok 2017.
6.    Zestawienie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 11 do projektu budżetu na rok 2017.
7.    Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w projekcie budżetu na rok 2017 zostały zaplanowane środki w łącznej kwocie 3 007 761,81 zł w rozdziałach:
1)    80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych): 317 835,81zł, w tym:
a)    plan finansowy Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 461,81zł;
b)    plan finansowy Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 215 282,00 zł,
c)    plan finansowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 102 092,00 zł,
2)    85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze): 2 677 276,00 zł, w tym:
a)    plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 2 630 322,00 zł,
b)    plan finansowy Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie: 46 954,00 zł;
3)    85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli): 12 000,00 zł (plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące obejmujący dofinansowanie dokształcania nauczycieli i wychowawców w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych).
4)    85495 (Pozostała działalność): 650,00 zł (plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące).
Art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) stanowi, że w danym roku budżetowym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na ten rok, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań.

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Puchała

Uchwała Nr XX/101/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XX sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Data podjęcia (podpisania) 29.12.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.12.2016
  • Data wejścia w życie 01.01.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 05.01.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym .
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 134
  • Nr aktu prawnego XX/101/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2017
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579), art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1166, z 2015 r. poz. 1485 oraz z 2016 r. poz. 266, 904, 1250 i 1954) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 -237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian