UCHWAŁA Nr 92/173/2021 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

UCHWAŁA Nr 92/173/2021
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2020 r. poz. 1990) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość stanowiącą powiatowy zasób nieruchomości, działkę nr 274/6 o powierzchni 9,3581 ha położoną w obrębie Dębowa Łąka gmina Dębowa Łąka, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie księga wieczysta KW nr TO1W/00030379/8, gdzie w dziale II wpisano: właściciel -Powiat Wąbrzeski.
§ 2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, Urzędu Gminy w Dębowej Łące, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych Starostwa Powiatowego..
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały nr 92/173/2021
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 14 stycznia 2021 roku

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU WĄBRZESKIEGO PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY

1. Adres nieruchomości Dębowa Łąka 40
2. Numer ewidencyjny nieruchomości Działka Nr 274/6 obręb Dębowa Łąka, gmina Dębowa Łąka
3. Numer księgi wieczystej KW nr TO1W/00030379/8
4. Powierzchnia nieruchomości 9,3581 ha
5. Opis nieruchomości Działka nr 274/6 o powierzchni ogólnej 9,3581 ha – nieruchomość gruntowa zabudowana dworem o powierzchni użytkowej 1598 m2  i pięcioma budynkami gospodarczymi o powierzchni łącznej 284 m2. Nieruchomość wpisana do rejestru zabytków pod nr A/52/1-2.
6. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania Dla przedmiotowego terenu brak planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka , przyjętym uchwałą nr 51/11 Rady Gminy Dębowa Łąka dnia 19 grudnia 2011 roku działka nr 274/6 o powierzchni ogólnej 9,3581 ha przeznaczona jest jako tereny zespołów dworsko i pałacowo parkowych (wpisanych do rejestru zabytków lub do ewidencji konserwatorskiej) do warunkowego wykorzystania na cele mieszkaniowe, usługowe oraz usługi publiczne zieleni. Obecnie działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Dębowa Łąka. Rada Gminy W Dębowej Łące podjęła Uchwałę nr 17/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku W sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji  dla Gminy Dębowa Łąka”. Wyżej wymieniona działka nie znajduje się W obszarze rewitalizacji. Uchwała nie przewiduje pierwokupu nieruchomości.
7. Cena nieruchomości 4 900 000,00 zł brutto. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.  poz. 1990) cenę nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50%. Z powyższego wynika , iż od wylicytowanej w drodze przetargu kwoty, cena nieruchomości zostanie obniżona o 50%.
8. Termin płatności Cena nieruchomości, podlega zapłacie nie później niż jeden dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność.
9. Przeznaczenie nieruchomości Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.
10. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) – 6 tygodni od dnia wywieszenia ogłoszenia.

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie oraz w Urzędzie Gminy w Dębowej Łące. Poza tym informacja o podaniu do publicznej wiadomości została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz prasie lokalnej. Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie z siedzibą przy ulicy Wolności 44 w pokoju 123 na I piętrze lub pod nr tel. (56) 688 24-50 wew. 132.

Informacje

Rejestr zmian