UCHWAŁA Nr 69/113/2020 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

UCHWAŁA Nr 69/113/2020
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 3 lipca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i 284) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość stanowiącą powiatowy zasób nieruchomości, działkę Nr 68/5 o powierzchni 0,5053 ha położoną w obrębie Książki gmina Książki, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie księga wieczysta KW nr TO1W/00027434/8, gdzie w dziale II wpisano: właściciel – Gmina Książki, użytkownik wieczysty – Powiat Wąbrzeski.
§ 2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, Urzędu Gminy w Książkach, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych Starostwa Powiatowego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały nr 69/113/2020
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 3 lipca 2020

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU WĄBRZESKIEGO PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY

1. Adres nieruchomości Książki, ul. Północna
2. Numer ewidencyjny nieruchomości Działka Nr 68/5 – Powiat Wąbrzeski  jako właściciel budynków i budowli oraz użytkownik wieczysty gruntu
3. Numer księgi wieczystej Działka Nr 68/5 – zapisana w KW nr TO1W/00027434/8.
4. Powierzchnia nieruchomości Działka Nr 68/5 o powierzchni 0,5053 ha
5. Opis nieruchomości Działka Nr 68/5 – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem diagnostyczno-warsztatowo-magazynowym o powierzchni zabudowy 366,30 m2 oraz budynkiem magazynu środków chemicznych o powierzchni zabudowy 28,00 m2
6. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części gminy Książki w miejscowości Książki – obszar C, zatwierdzonym Uchwałą XLV/302/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 października 2018 roku działka nr 68/5 usytuowana jest w granicach jednostki urbanistycznej oznaczonej symbolem planistycznym 1 U – funkcja podstawowa – teren zabudowy usługowej oraz  1MW/U funkcja podstawowa – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa (wąski pas gruntu przy granicy z działką 68/4 w Książkach)
7. Cena nieruchomości 137 000,00 zł brutto – w tym użytkowanie wieczyste gruntu: 70 000,00 zł
8. Termin płatności Cena nieruchomości, podlega zapłacie nie później niż jeden dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność.
9. Przeznaczenie nieruchomości Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.
10. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i 284) – 6 tygodni od dnia wywieszenia ogłoszenia.

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i 284) wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie oraz w Urzędzie Gminy w Książkach. Poza tym informacja o podaniu do publicznej wiadomości została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz prasie lokalnej. Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie z siedzibą przy ulicy Wolności 44 w pokoju 123 na I piętrze lub pod nr tel. (56) 688 24-51 do 57 w.118 i 132.

UCHWAŁA Nr 69/113/2020 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Informacje

Rejestr zmian