UCHWAŁA Nr 5/10/2018 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

UCHWAŁA Nr 5/10/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) zmienionej uchwałami Nr 147/216/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 402), Nr XXX/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 873),Nr 153/222/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1171), Nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1925), Nr 160/231/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2322), Nr 163/238/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2828), Nr XXXIII/166/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2996), Nr XXXIV/175/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3638), Nr 169/246/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3740), Nr XXXV/180/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lipca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3835), Nr 174/250/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2018 r.(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4174), Nr 175/253/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4338), Nr178/259/2018 Zarządu powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4974), Nr XXXVI/189/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5214), Nr 181/265/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5583), Nr 1/2/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6041), Nr II/19/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 4 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6438) i Nr 4/9/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)    zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 3 214,00 zł;
2)    w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 52 210 880,12 zł, z tego:
1)    dochody bieżące: 36 901 181,11 zł;
2)    dochody majątkowe: 15 309 699,01 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3 214,00 zł;
5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 51 613 912,12 zł, z tego:
1)     wydatki bieżące: 36 829 312,57 zł;
2)     wydatki majątkowe: 14 784 599,55 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
9) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podpisy członków Zarządu
Krzysztof Maćkiewicz
Karol Sarnecki
Wiesław  Siciński

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 214,00 zł  w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze) następuje na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. znak WFB.I.3120.3.84.2018. Zmiana została dokonana na podstawie sprawozdania miesięcznego „85508, 85510 – grudzień 2018 r.” z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego.

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

Uchwała Nr 5/10/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 21.12.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.12.2018
  • Data wejścia w życie 21.12.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 31.12.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 7009
  • Nr aktu prawnego 5/10/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian