Uchwała Nr 183/269/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032

Uchwała Nr 183/269/2018
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.  Uchwała podlega przedłożeniu:
1)    Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie;
2)    Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu zobowiązany jest w terminie do dnia 15 listopada 2018 r.  przedłożyć, wraz z projektem  uchwały budżetowej na rok 2019 organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej (celem zaopiniowania), projekt wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami.

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

Uchwała Nr 183/269/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 14.11.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 14.11.2018
  • Data wejścia w życie 14.11.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 183/269/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 - 2032
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian