Uchwała Nr 178/259/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

UCHWAŁA Nr 178/259/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) zmienionej uchwałami Nr 147/216/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 402), Nr XXX/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 873),Nr 153/222/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1171), Nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1925), Nr 160/231/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2322), Nr 163/238/2018 Zarządu powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2828), Nr XXXIII/166/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2996), Nr XXXIV/175/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3638), Nr 169/246/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3740), Nr XXXV/180/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lipca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3835), Nr 174/250/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2018 r.(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4174) i Nr 175/253/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4338) wprowadza się następujące zmiany:
1)    zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 213 938,00 zł;
2)    w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 52 147 894,67 zł, z tego:
1)    dochody bieżące: 36 531 021,86 zł;
2)    dochody majątkowe: 15 616 872,81 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 213 938,00 zł;
5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 51 550 926,67 zł, z tego:
1)     wydatki bieżące: 36 194 573,72 zł;
2)     wydatki majątkowe: 15 356 352,95 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) załącznik nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zastępuję się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
9) załącznik nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zastępuję się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
10) załącznik nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podpisy członków Zarządu:
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

1. Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:
1)    z dnia 31 sierpnia 2018 r. znak WFB.I.3120.3.45.2018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań:
a)    zleconych w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) zwiększa się dochody i wydatki z kwoty 3 328 571,00 zł do kwoty 3 378 179,00 zł, tj. o 49 608,00 zł, z tego:
– kwota 48 007,00 zł pochodząca z ustawy budżetowej – z przeznaczeniem dla Komend Powiatowych PSP na wydatki związane z wypłatą świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP, w szczególności rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2018 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby
– kwota 1 601,00 zł pochodząca z części 42 budżetu państwa – z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych PSP,
b)    własnych w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) zmniejsza się planowane dochody i wydatki o  -7 500,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa;
2)    z dnia 3 września 2018 r. znak WFB.I.3120.3.46.2018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań własnych w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) zwiększa się planowane dochody i wydatki o 167 790,00 zł (z tego kwota 14 790,00 zł  pochodzi z rezerwy celowej cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na 2018 r. a kwota 153 000,00 zł pochodzi z ustawy budżetowej),
z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników realizujących zadanie.
Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art.87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%, w zależności od znajdujących się w powiecie typów domów oraz uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domu, a w przypadku domów dla dzieci i młodzieży nie więcej jednak niż o 50 %.
3)    z dnia 11 września 2018 r. znak WFB.I.3120.3.48.2018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych wprowadza się następujące zmiany:
a)    w dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71015 (Nadzór budowlany) zwiększa się planowane dochody i wydatki z kwoty 385 000,00 zł do kwoty 388 000,00 zł, tj. o 3 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na dostosowanie zabezpieczeń, posiadanych i przetwarzanych informacji, do obowiązujących standardów wynikających z nowelizowanych przepisów o ochronie danych osobowych,
b)    w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85504 (Wspieranie rodziny) zwiększa się planowane dochody i wydatki z kwoty 10 120,00 zł do kwoty 11 160,00 zł, tj. o 1 040,00 zł podstawie sprawozdania Świadczenie Dobry Start w okresie 01.07.2018 – 29.08.2018 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061).
2. Pozostałe zmiany w planie wydatków obejmują zmiany związane z korekta planu w stosunku do przewidywanego wykonania.
3.

INFORMACJE DODATKOWE

Równowaga budżetowa:
Treść Plan
Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Dochody (D) 51 933 956,67 213 938,00 52 147 894,67
Wydatki (W) 51 336 988,67 213 938,00 51 550 926,67
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W) 596 968,00 0,00 596 968,00
Przychody (P) 0,00 0,00 0,00
Rozchody (R) 596 968,00 0,00 596 968,00
Przychody – rozchody -596 968,00 0,00 -596 968,00
Razem: D – W + P – R 0,00 0,00 0,00
Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: Db+Ws≥Wb
Treść Plan
Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Dochody bieżące(Db) 36 317 083,86 213 938,00 36 531 021,86
Wydatki bieżące (Wb) 35 980 635,72 213 938,00 36 194 573,72
Wynik (Db-Wb) 336 448,14 0,00 336 448,14
Wolne środki (Ws) 0,00 0,00 0,00
Wynik (Db+Ws-Wb) 336 448,14 0,00 336 448,14
Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: (Db+Sm-Wb):Do
Treść Plan
Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Dochody bieżące(Db) 36 317 083,86 213 938,00 36 531 021,86
Sprzedaż majątku (Sm) 5 296 337,77 0,00 5 296 337,77
Wydatki bieżące (Wb) 35 980 635,72 213 938,00 36 194 573,72
Dochody ogółem (Do) 51 903 125,73 213 938,00 52 117 063,73
Wskaźnik roczny z art. 243 (Db+Sm-Wb):Do 10,85% -0,04% 10,81%

4.

ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. Zakres zmian Nr załącznika w niniejszej uchwale
1 Dochody wprowadzenie zmian 1
2 Wydatki wprowadzenie zmian 2
3 Wydatki (art. 236) nowy 3
4 Przychody i rozchody budżetu
5 Wykaz wydatków majątkowych
6 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
7 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wprowadzenie zmian 4
8 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej wprowadzenie zmian 5
9 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej
10 Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi
11 Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
12 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu
13 Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych nowy 6
14 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

Uchwała Nr 178/259/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 27.09.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.09.2018
  • Data wejścia w życie 27.09.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Nr aktu prawnego 178/259/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian