Uchwała Nr 176/258/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski w przypadku ich nieobecności

UCHWAŁA Nr 176/258/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski w przypadku ich nieobecności

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 68 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.( Dz.U. 2017 poz. 59 i Dz.U. 2018 poz. 996) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyznacza się następujących nauczycieli do zastępowania dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski w przypadku ich nieobecności:
1) Pana Janusza Murawskiego zastępującego dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie;
2) Panią Małgorzatę Kaczor zastępującą dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wąbrzeźnie;
3) Panią Justynę Dzięgelewską zastępującą dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie.
§ 2. Szczegółowy zakres upoważnień nauczycieli wymienionych w §1 określi dyrektor szkoły lub placówki.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom: Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wąbrzeźnie i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku szkolnym 2018/2019.

Podpisy członków Zarządu:
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 68 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe, w przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuję go wicedyrektor , a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący. Ustawa Prawo Oświatowe nie wskazuje przyczyn nieobecności dyrektora szkoły, należy założyć, że takim powodem nieobecności, może być urlop wypoczynkowy (lub inny), choroba lub inna nieobecność wskazana prawem np. przyczyny zobowiązujące do zwolnienia pracownika od obowiązku pracy. W szkole musi być zachowana ciągłość kierowania. W przypadku, gdy dyrektor przedstawia zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy nie może wystąpić sytuacja, że okres nieobecności dyrektora spowoduje zakłócenia jej funkcjonowania. Podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 12.09.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 12.09.2018
  • Data wejścia w życie 12.09.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 176/258/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski w przypadku ich nieobecności
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 68 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.( Dz.U. 2017 poz. 59 i Dz.U. 2018 poz. 996)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian