Uchwała Nr 172/247/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany zasad rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Powiecie Wąbrzeskim i jego jednostkach budżetowych

UCHWAŁA Nr 172/247/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 19 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany zasad rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Powiecie Wąbrzeskim i jego jednostkach budżetowych

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) w związku z art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 280) uchwala się, co następuje:

§ 1. W „Procedurach scentralizowanego rozliczania podatku od towarów i usług dla czynności dokonywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Wąbrzeskiego” stanowiących załącznik do uchwały Nr 94/137/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Powiecie Wąbrzeskim i jego jednostkach budżetowych, wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:
„§ 6a. 1. W rozrachunkach z dostawcami i odbiorcami towarów lub usług dopuszcza się stosowanie przez jednostki objęte scentralizowanym rozliczaniem podatku od towarów i usług mechanizmu podzielonej płatności (split payment).
2. Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest fakultatywne, chyba że:
1) kontrahent wskaże na fakturze lub w umowie split payment jako formę zapłaty;
2) wynika to z przepisów prawa – ustawy o podatku od towarów i usług.”;
2) w § 7 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Faktury, które mają być opłacone przez odbiorcę towarów lub usług przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności, należy opatrzyć adnotacją „SPLIT PAYMENT”.”;
3) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. 1. Kwotę podatku VAT należnego wynikającą ze sporządzonej deklaracji cząstkowej VAT-7 Jednostki organizacyjne są zobowiązane w terminie do 23 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym:
1) w przypadku posiadania na własnym rachunku VAT środków w wysokości co najmniej równej kwocie podatku VAT należnego – przekazać na rachunek VAT Starostwa Powiatowego nr 06 1560 0013 2249 0676 5000 0016;
2) w przypadku posiadania na własnym rachunku VAT środków w wysokości mniejszej niż kwota podatku VAT należnego – przekazać na rachunek VAT Starostwa Powiatowego nr 06 1560 0013 2249 0676 5000 0016 środki do wysokości salda własnego rachunku VAT a pozostałą kwotę VAT należnego do przekazania z własnego rachunku bieżącego na rachunek bieżący Starostwa Powiatowego nr 63 1560 0013 2249 0676 5000 0003;
3) w przypadku nieposiadania środków na rachunku VAT – przekazać całą kwotę VAT należnego z własnego rachunku bieżącego na rachunek bieżący Starostwa Powiatowego nr 63 1560 0013 2249 0676 5000 0003.
2. W przypadku, gdy kwota podatku VAT należnego jest niższa niż kwota podatku VAT naliczonego (kwota do zwrotu), środki zostaną przekazane jednostce:
1) na jej rachunek VAT – w przypadku posiadania przez Starostwo Powiatowe odpowiedniej kwoty na rachunku VAT;
2) na jej rachunek VAT oraz na jej rachunek bieżący – w przypadku posiadania przez Starostwo Powiatowe na rachunku VAT środków w wysokości mniejszej niż kwota podatku VAT podlegająca zwrotowi;
3) na jej rachunek bieżący – w przypadku nieposiadania przez Starostwo Powiatowe środków na rachunku VAT.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu, kierownikom jednostek organizacyjnych objętych skonsolidowanym rozliczeniem podatku VAT oraz kierownikom wydziałów Starostwa Powiatowego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:
Krzysztof Maćkiewicz
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany w „Procedurach scentralizowanego rozliczania podatku od towarów i usług dla czynności dokonywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Wąbrzeskiego” związane są z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2018 r. ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), która wprowadziła m.in.:
1) mechanizm podzielonej płatności (split payment) przy rozliczaniu się podatnika VAT z kontrahentami z tytułu zakupu i sprzedaży towarów lub usług;
2) obowiązek posiadania przez podatnika VAT rachunku VAT.

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 19.07.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 19.07.2018
  • Data wejścia w życie 19.07.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 172/247/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany zasad rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Powiecie Wąbrzeskim i jego jednostkach budżetowych
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) w związku z art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 280)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian