Uchwała Nr 161/236/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźni w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Uchwała Nr 161/236/2018

ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 i poz. 650) uchwala się, co następuje:

  • 1.1. Przeznacza się do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość stanowiącą mienie powiatu, położoną w obrębie 0001 miasta Wąbrzeźno, przy ulicy Niedziałkowskiego, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta  KW nr TO1W/00037384/5 obejmująca działkę nr 870/1 o powierzchni 0,0872 ha.
  • 2.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, Urzędu Miasta Wąbrzeźno, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych Starostwa Powiatowego.
  • 3.Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.
  • 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian