Uchwała Nr 1/3/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w 2019 roku

UCHWAŁA Nr 1/3/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w 2019 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, 2da, 2e, 2ea, 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650,723 i 1365) w wykonaniu Uchwały Nr 182/267/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej, uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję konkursową w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku w składzie:
1) Przewodniczący Komisji – Karol Sarnecki – przedstawiciel organu wykonawczego;
2) Sekretarz Komisji – Justyna Przybyłowska – przedstawiciel organu wykonawczego;
3) Członek Komisji – Józef Krawczyk – przedstawiciel organu wykonawczego.
§ 2. Komisja konkursowa jest organem opiniodawczo – doradczym dla Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie w zakresie wydawania opinii na temat ofert złożonych przez podmioty uprawnione.
§ 3. Zasady działania komisji konkursowej określa załącznik do Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 przyjęty Uchwałą Nr XXIX/138/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2017 r.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:
Krzysztof Maćkiewicz
Karol Sarnecki
Bożena Szpryniecka
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organy administracji publicznej ogłaszające otwarty konkurs ofert powołują komisje konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert.
W skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem przedstawicieli biorących udział w konkursie.
Szczegółowe zasady działania komisji konkursowej określa Załącznik nr 2 do Programu współpracy przyjęty Uchwałą Nr XXIX/138/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.
Wobec powyższego podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 22.11.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 22.11.2018
  • Data wejścia w życie 22.11.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 1/3/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania komisji konkursowej na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w 2019 roku
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, 2da, 2e, 2ea, 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650,723 i 1365) w wykonaniu Uchwały Nr 182/267/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian