Uchwała Nr 128/180/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie

UCHWAŁA Nr 128/180/2017
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537) oraz uchwały Nr XV/82/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie za pierwsze półrocze uchwala się, co następuje:

§ 1. Podaje się informację z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2017 roku, który został zrealizowany w następujących wielkościach:

Wyszczególnienie Plan po zmianach na dzień 30/06/2017 Wykonanie na dzień 30/06/2017 % wykonania Udział w wykonaniu
I. Dochody ogółem: 39 338 810,48 17 613 825,63 44,77% 100,00%
Ia. Podział wg ustawy o finansach publicznych
1. Dochody bieżące 32 232 238,84 17 395 218,86 53,97% 98,76%
1) Dochody własne powiatu: 9 579 526,84 4 647 544,72 48,52%
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 4 881 050,00 2 227 491,00 45,64%
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 350 000,00 86 725,83 24,78%
c) dochody z majątku 208 922,00 109 052,31 52,20%
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego 1 112 000,00 584 222,78 52,54%
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów 1 446 000,00 777 051,89 53,74%
f) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 81 000,00 48 000,00 59,26%
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 64 000,00 71 539,02 111,78%
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich 380 709,43 120 782,53 31,73%
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 237 120,41 104233,01 43,96%
j) środki z Funduszu Pracy 236 400,00 118 200,00 50,00%
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00 0,00 -/-
l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska 120 000,00 107 138,80 89,27%
ł) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych 343 000,00 170 998,60 49,85%
m) pozostałe dochody 119 325,00 122 108,95 102,33%
2) Subwencja ogólna: 14 916 604,00 8 558 528,00 57,38%
a) część oświatowa 9 535 322,00 5 867 888,00 61,54%
b) część wyrównawcza 4 408 522,00 2 204 262,00 50,00%
c) część równoważąca 972 760,00 486 387,00 50,00%
3) Dotacje z budżetu państwa: 7 736 108,00 4 189 146,14 54,15%
a) dotacje celowe na zadania zlecone 6 011 708,00 3 415 030,14 56,81%
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 0,00 -/-
c) dotacje celowe na zadania własne 1 724 400,00 774 116,00 44,89%
2. Dochody majątkowe 7 106 571,64 218 606,77 3,08% 1,24%
1) Dochody własne: 4 106 571,64 218 606,77 5,32%
a) sprzedaż majątku 140 000,00 441,00 0,32%
b) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 155 072,52 218 165,77 6,91%
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich 811 499,12 0,00 0,00%
2) Dotacje z budżetu państwa: 3 000 000,00 0,00 0,00%
a) dotacje celowe na zadania zlecone 0,00 0,00 -/-
b) dotacje celowe na zadania własne 3 000 000,00 0,00 0,00%
Ib. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
1. Dochody własne (1.1+2.1) 13 686 098,48 4 866 151,49 35,56% 27,63%
2. Subwencje (1.2): 14 916 604,00 8 558 528,00 57,38% 48,59%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2): 10 736 108,00 4 189 146,14 39,02% 23,78%
II. Wydatki ogółem: 40 708 770,50 16 141 958,34 39,65% 100,00%
II.1. Wydatki bieżące: 33 031 751,48 17 082 330,76 51,71% 97,95%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) 20 010 025,20 10 136 693,98 50,66%
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) 7 775 100,49 3 807 522,37 48,97%
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) 957 607,55 470 229,36 49,10%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) 2 040 193,00 921 555,65 45,17%
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 511 538,15 192 200,09 37,57%
– w tym wynagrodzenia z pochodnymi 74 626,75 22 019,66 29,51%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 90 000,00 0,00 0,00%
g) obsługa długu 390 000,00 177 286,33 45,46%
2. Wydatki majątkowe: 8 934 306,11 436 470,56 4,89% 2,70%
a) wydatki inwestycyjne 7 369 961,36 36 470,56 0,49%
– w tym finansowane z udziałem środków europejskich 1 198 035,11 5 075,57 0,42%
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego 542 344,75 0,00 0,00%
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 022 000,00 400 000 39,14%
 
III. Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (I-II) -1 369 960,02 1 471 867,29
       
IV. Przychody ogółem: 1 499 960,02 1 841 901,16 122,80%
a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1 499 960,02 1 841 901,16 122,80%
b) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek 0,00 0,00 -/-
V. Rozchody ogółem: 130 000,00 0,00 0,00%
a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 130 000 ,00 0,00 0,00%
VI. Wolne środki (IV-V) 1 369 960,02 1 841 901,16
       
VII. Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka+ wolne środki (III+VI) 0,00 3 313 768,45
       
VIII. Wysokość długu Powiatu Wąbrzeskiego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (stan na 30.06.2017 r.)   12 000 000,00  
w tym:
zobowiązania wymagalne: 0,00

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku oraz informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie za pierwsze półrocze 2017 roku podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz przedstawieniu Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podpisy członków Zarządu
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do 31 sierpnia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej:
1) informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2) informacji z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 29.08.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.08.2017
  • Data wejścia w życie 29.08.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 31.08.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3308
  • Nr aktu prawnego 128/180/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537) oraz uchwały Nr XV/82/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie za pierwsze półrocze
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian