Uchwała Nr 122/165/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017

UCHWAŁA Nr 122/165/2017
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 6 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089) oraz § 14 pkt 1 uchwały Nr XX/101/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 134) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/101/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 134) zmienionej uchwałami Nr XXI/107/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 538), Nr 106/149/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 856), Nr XXII/114/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1369), Nr 110/156/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1569), Nr XXIII/118/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2132), Nr XXIV/124/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2342) i Nr XXV/128/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 479 529,14 zł;
2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 39 818 339,62 zł, z tego:
1) dochody bieżące: 32 697 767,98 zł;
2) dochody majątkowe: 7 120 571,64 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 479 529,14 zł;
5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 41 188 299,64 zł, z tego:
1) wydatki bieżące: 32 239 993, 53 zł;
2) wydatki majątkowe: 8 948 306,11 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
9) w załączniku nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
10) w załączniku nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
11) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 9.1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości 1 969 012,30 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 612 259,75 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1 356 752,55 zł.”;
12) załącznik nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podpisy członków Zarządu
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

1.Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. znak WFB.I.3020.3.28.2017 i z dnia 23 czerwca 2017 r. znak WFB.I.3120.30.2017 zwiększa się planowane dochody i wydatki na realizację zadań zleconych:
1) w dziale 801 (Oświata i wychowanie):
a) rozdział 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) o kwotę 5 809,21 zł,
b) rozdział 80111 (Gimnazja specjalne) o kwotę 3 159,93 zł
– z przeznaczaniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 r.);
– przyznane środki stanowią 87% zgłoszonego zapotrzebowania w rozdziale 80102 i 79% w rozdziale 80111;
2) w dziale 852 (Opieka społeczna) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 469 060,00 zł (w tym § 2110: 455 060,00 zł, § 6410: 14 000,00 zł) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie (rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2017 r.).
Zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem kwota 469 060,00 zł została przyznana na utworzenie (środki na remont: 280 000,00 zł, środki na zakup wyposażenia: 22 900,00 zł, środki na zakupy inwestycyjne: 14 000,00 zł) i prowadzenie od 1 października 2017 r. (152,160,00 zł) Środowiskowego Domu Samopomocy.
2. Zgodnie z zawartą w dniu 14 czerwca 2017 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umową dotacji nr DK17132/EE-OK w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów powiatowego konkursu „Piękna zagroda”.
3. Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.
4. Zmiany w planie dochodów (załącznik nr 1) i wydatków (załączniki nr 2 i 3) spowodowały konieczność wprowadzenia stosownych zmian w załącznikach:
1) nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
2) nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
3) nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
4) nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

Wicestarosta
Bożena Szpryniecka

Uchwała Nr 122/165/2017 Zarządu Powiatu wraz z załącznikami – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 06.07.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 06.07.2017
  • Data wejścia w życie 06.07.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 11.07.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 2958
  • Nr aktu prawnego 122/165/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089) oraz § 14 pkt 1 uchwały Nr XX/101/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 134)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian