Uchwała Nr 1/2/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

UCHWAŁA Nr 1/2/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) zmienionej uchwałami Nr 147/216/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 402), Nr XXX/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 873),Nr 153/222/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1171), Nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1925), Nr 160/231/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2322), Nr 163/238/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2828), Nr XXXIII/166/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2996), Nr XXXIV/175/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3638), Nr 169/246/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3740), Nr XXXV/180/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lipca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3835), Nr 174/250/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2018 r.(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4174), Nr 175/253/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4338), Nr178/259/2018 Zarządu powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4974), Nr XXXVI/189/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5214) i Nr 181/265/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5583) wprowadza się następujące zmiany:
1)    zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 173 960,00 zł;
2)    w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 52 158 976,82 zł, z tego:
1)    dochody bieżące: 36 845 312,11 zł;
2)    dochody majątkowe: 15 313 664,71 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 173 960,00 zł;
5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 51 562 008,82 zł, z tego:
1)     wydatki bieżące: 36 783 559,27 zł;
2)     wydatki majątkowe: 14 778 449,55 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
9) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
10) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości 1 1 832 271,38 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 75 549,50 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1 756 721,88 zł.”;
11) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podpisy członków Zarządu
Krzysztof Maćkiewicz
Karol Sarnecki
Bożena Szpryniecka
Wiesław  Siciński

UZASADNIENIE

1. Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:
1)    z dnia 24 października 2018 r. znak WFB.I.3120.3.64.2018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia) zwiększa się dochody i wydatki o 32 361,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z godnie z ustawą o pomocy społecznej – rezerwa celowa poz.25 ustawy budżetowej na 2018 r.;
2)    z dnia 29 października 2018 r. znak WFB.I.3120.3.66.2018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) zwiększa się planowane dochody i wydatki z kwoty o 89 540,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe PSP:
– rezerwa celowa cz.83, poz.51 ustawy budżetowej na 2018 r. – 35 965,00 zł,
– rezerwa celowa cz.83, poz.49 ustawy budżetowej na 2018 r. oraz środki pochodzące z ustawy – 53 575,00 zł;
3)    z dnia 8 listopada 2018 r. znak WFB.I.3120.3.68.2018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) zwiększa się planowane dochody i wydatki o 782,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę uposażeń i nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej;
4)    z dnia 13 listopada 2018 r. znak WFB.I.3120.3.69.2018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększa się planowane dochody i wydatki o 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa;
5)    z dnia 15 listopada 2018 r. znak WFB.I.3120.3.702018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych w dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) zwiększa się per saldo planowane dochody i wydatki z kwoty o  4 076,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii (4 380,00 zł) oraz w związku z rezygnacją z części dotacji przyznanej na zadania bieżące z zakresu geodezji i kartografii (-304,00 zł);
6)    z dnia 15 listopada 2018 r. znak WFB.I.3120.3.72.2018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych:
a)    w dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71015 (Nadzór budowlany) zwiększa się planowane dochody i wydatki o 13 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego,
b)    w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) zwiększa się planowane dochody i wydatki o 7 000,00 zł
– wypłatę uposażeń i nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – środki pochodzące z ustawy budżetowej – 2 000,00 zł,
– uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe PSP, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa – rez. cel. poz. 51 ustawy budżetowej na 2018 r. – 5 000,00 zł,
c)    w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75478 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wprowadza się planowane dochody i wydatki w wysokości 11 700,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi – rez.cel.poz.4 ustawy budżetowej na 2018 r.,
d)    w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia) zwiększa się dochody i wydatki o          10 501,00 zł – zwiększenia dotacji dla powiatów dokonuje się w trybie art.51c ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
2. Pozostałe zmiany w planie wydatków obejmują zmiany związane z korekta planu w stosunku do przewidywanego wykonania.

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

Uchwała Nr I/2/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 22.11.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 22.11.2018
  • Data wejścia w życie 22.11.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 03.12.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 6041
  • Nr aktu prawnego 1/2/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian