Uchwała Nr 102/147/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. obsługi i realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych

UCHWAŁA Nr 102/147/2017
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 27 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania zespołu ds. obsługi i realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 i 1579) i w związku z zakwalifikowanym wnioskiem o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego” uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się zespół ds. obsługi i realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego” w ramach działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
§ 2.1. Na Koordynatora Projektu wyznacza się Annę Wetzel, która będzie nadzorowała i koordynowała prace zespołu.
2. W skład zespołu jako jego członków powołuje się:
1) radca prawny – Barbara Lech-Gajewska;
2) pracownik ds. finansowej realizacji projektu – Justyna Kujaczyńska;
3) pracownik ds. zamówień publicznych – Dariusz Broda;
4) pracownik ds. gromadzenia dokumentacji projektowej i sprawozdań z wykonywanych robót – Krzysztof Jurdziak.
§ 3.1. Zakres obowiązków Koordynatora i członków zespołu określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Karta wzorów podpisów członków zespołu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

Załączniki do Uchwały Nr 102/147/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie:
Załącznik nr 1 – plik do pobrania
Załącznik nr 2 – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 27.01.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.01.2017
  • Data wejścia w życie 27.01.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 102/147/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania zespołu ds. obsługi i realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych
  • Podstawa prawna wydania w sprawie powołania zespołu ds. obsługi i realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 i 1579) i w związku z zakwalifikowanym wnioskiem o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego”
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian