Plany pracy Rady Powiatu oraz stałych Komisji Rady na 2017 rok

Plan Pracy Rady Powiatu
na 2017 rok


1. Sprawozdanie Starosty Wąbrzeskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 r.
2. Informacja Starosty Wąbrzeskiego z działalności Związku Powiatów Polskich za 2016 r.
3. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w powiecie za 2016 r.:
a) Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu,
b) Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu.
c) Informacja Prokuratora Rejonowego o wynikach działalności Prokuratury w zakresie zwalczania i zapobiegania przestępczości.
4. Podjęcie uchwał dotyczących zatwierdzenia sieci szkół w Powiecie Wąbrzeskim w związku z reformą oświatową.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu i sprawozdanie finansowe za 2016 rok – absolutorium dla Zarządu Powiatu.
6. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji bezrobocia w Powiecie Wąbrzeskim oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy za 2016 rok.
7. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Wąbrzeskiego w 2016 roku.
8. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie powiatu w 2016 r.
9. Informacja Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa o działalności inspekcji na terenie powiatu w 2016 r.
10. Informacje z działalności Spółki Nowy Szpital w Wąbrzeźnie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie za 2016 rok.
11. Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie – ocena działalności za 2016 r.
12. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2016 r.
13. Informacja o realizacji zadań oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego w roku szkolnym 2016/2017.
14. Omówienie wykorzystania środków unijnych przez Powiat Wąbrzeski za 2017 rok oraz możliwości ich dalszego pozyskiwania.
15. Sprawozdania z prac stałych komisji Rady Powiatu za 2017 rok.
16. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu i stałych komisji Rady Powiatu na 2018 rok.


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Mieczysław Husarz

Wiceprzewodniczący: Andrzej Maciaszek

Sekretarz: Gizela Pijar

Członek Komisji: Hanna Kwiatkowska

Plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2017 r.
1. Kontrola i ocena wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Wąbrzeskiego za 2016 r. oraz wystąpienie do Rady Powiatu z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2016 r..
2. Kontrola i ocena realizacji budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za I półrocze 2017 r..
3. Kontrola realizacji porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Wąbrzeskim, a innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
4. Kontrola i ocena zadań doraźnych zlecanych Komisji Rewizyjnej przez Radę Powiatu oraz sprawozdanie z wyników przeprowadzonych kontroli.
5. Kontrola jednostek organizacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego zlecona przez Radę Powiatu.
6. Kontrola realizacji uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w 2017 r. oraz omówienie realizacji interpelacji i wniosków Radnych Rady Powiatu kierowanych do Zarządu Powiatu w 2017 r..
7. Zapoznanie się z protokołami kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie w 2017 r..
8. Kontrola przeprowadzonych przez Powiat Wąbrzeski przetargów na usługi, dostawy i roboty budowlane realizowane w 2017 r..
9.Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na 2018 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 – 2028.
10. Opracowanie projektu planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 r..


Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Przewodnicząca: Gizela Pijar

Członkowie Komisji: Jolanta Broniewska,
Bogdan Koszuta,
Krzysztof Maćkiewicz,
Adam Puchała,
Karol Sarnecki,
Wiesław Siciński,
Bożena Szpryniecka.

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej  na 2017r.

Zadania stałe Komisji.
1. Opiniowanie projektów uchwał Zarządu Powiatu oraz wypracowanie stanowiska Komisji w sprawach przekazywanych przez Komisje stałe Rady Powiatu.
2. Rozpatrywanie bieżącej problematyki wnoszonej przez członków Komisji oraz jej partnerów instytucjonalnych i społecznych
3. Występowanie do Zarządu Powiatu z inicjatywą uchwałodawczą.
II. Tematyka właściwa Komisji:
1. Analiza i ocena funkcjonowania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Wąbrzeźnie. Omówienie planów i zamierzeń spółki na 2018 r. – posiedzenie wyjazdowe.
2. Omówienie funkcjonowania formalno – finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie.
3. Reforma oświaty i jej skutki – omówienie realizacji uchwał Rady Powiatu dostosowujących sieć szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
4. Zapoznanie się z całokształtem spraw związanych z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dębowej Łące – posiedzenie wyjazdowe.
5. Analiza organizacji systemu szkolnictwa zawodowego z uwzględnieniem informacji Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie potrzeb rynku pracy.
6. Zapoznanie się z bieżącym funkcjonowaniem (w szczególności z działalnością rehabilitacyjną) Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie – posiedzenie wyjazdowe.
7. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 r.


Komisja Ekonomiczno-Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego

Przewodniczący: Krzysztof Mazurek

Członkowie: Mieczysław Husarz,
Bogdan Koszuta,
Hanna Kwiatkowska,
Andrzej Maciaszek,
Krzysztof Maćkiewicz,
Marek Markowski,
Karol Sarnecki.

Plan Pracy Komisji Ekonomiczno – Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego na 2017 rok.

I. Zadania stałe:
1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
2. Współpraca z innymi komisjami Rady Powiatu.
3. Rozpatrywanie bieżących problemów napływających do Komisji Ekonomiczno – Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego.
II.    Zadania bieżące:
1. Przyjęcie informacji Starosty Wąbrzeskiego z działalności Związku Powiatów Polskich za 2016 r.
2. Zapoznanie się i dyskusja nad informacją Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji bezrobocia w Powiecie Wąbrzeskim oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
3. Zapoznanie się i dyskusja nad sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za 2016 r.
4. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za 2016 r.
5. Wypracowanie stanowiska Komisji Ekonomiczno – Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego w sprawie wykonania budżetu i udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2016.
6. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2018 r i wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018-2028.
7. Opracowanie:
a)    sprawozdania Komisji z pracy w 2017 r.,
b)    planu pracy Komisji na 2018 r.


Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Przewodniczący: Wiesław Siciński

Członkowie: Krzysztof Mazurek,
Michał Portalski,
Adam Puchała,
Mieczysław Toś.

Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2017 rok.

Zadania stałe:
1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
2. Występowanie do Zarządu Powiatu z inicjatywą uchwałodawczą w sprawach bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska dotyczących Powiatu Wąbrzeskiego.
3. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazywanych Komisji przez Radę Powiatu, Zarząd lub inne Komisje.
4. Nadzór nad realizacją uchwał podjętych przez Radę Powiatu.
II. Zadania bieżące:
1. Wyjazdowe spotkanie Komisji – przegląd dróg powiatowych. Ocena realizacji zadań Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie za rok 2016 (realizacja w I kwartale 2017 r.) oraz za rok 2017 (realizacja w IV kwartale 2017 r.).
2. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w powiecie:
a) Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu – za 2016 r.,
b) Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu – za 2016 r..
3. Zapoznanie się i dyskusja nad sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za 2016 r.
4. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Wąbrzeskiego – za 2016 r.
5. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu – za 2016 r.
6. Informacja Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa o działalności inspekcji na terenie powiatu – za 2016 r.
7. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2018 r i wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018-2028.
8. Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2017.
9. Przygotowanie planu pracy Komisji na rok 2018.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>