Ogłoszenie o przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Starosta Wąbrzeski ogłasza przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości, położonej w obrębie 0001 miasta Wąbrzeźno, przy ulicy Wolności 31 i 33, oznaczonej geodezyjnie jako działki: nr 583, nr 584/1, nr 584/2, nr 584/3, nr 591/3, nr 591/4, nr 591/5, nr 592/5, nr 592/3, nr 592/4, nr 593/5, nr 593/10.

 1. Informacje o przedmiocie przetargu, trybie przetargu i warunkach uczestnictwa.
 1. Przedmiot sprzedaży stanowią nieruchomości przeznaczone do prowadzenia działalności leczniczej na rzecz mieszkańców powiatu wąbrzeskiego w związku z tym przetarg ogranicza się do podmiotów, które:
 • – posiadają doświadczenie w prowadzeniu działalności leczniczej w swojej działalności gospodarczej między innymi w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, co zostanie potwierdzone zaświadczeniem NFZ o  wykonywaniu przez oferenta usług w zakresie działalności leczniczej oraz wypisem z rejestru zakładów opieki zdrowotnej;
 • – dadzą zapewnienie, że usługi w zakresie działalności leczniczej będą realizowane w sposób ciągły;
 • – posiadają podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzajach i zakresach nie mniejszych niż:
 1. a) leczenia szpitalnego (Izba Przyjęć, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Wewnętrzny, Oddział Chirurgiczny Ogólny),
 2. b) poradni specjalistycznych (Poradni Chirurgii Ogólnej, Poradni Chirurgii Ogólnej – zabiegowej, Poradni Chirurgii Ogólnej – onkologicznej, Poradni Urazowo-Ortopedycznej, Poradni Urazowo-Ortopedycznej – zabiegowej, Poradni Dermatologicznej, Poradni Dermatologicznej – pierwszorazowej, Poradni Diabetologicznej, Poradni Diabetologicznej – pierwszorazowej, Poradni Położniczo-Ginekologicznej, Poradni Położniczo-Ginekologicznej – cytologia, Poradni Położniczo-Ginekologicznej zabiegowej, Poradni Położniczo-Ginekologicznej – onkologiczej, Poradni Okulistycznej, Poradni Okulistycznej zabiegowej, Poradni Otolaryngologicznej, Poradni Otolaryngologicznej – zabiegowej, Poradni Otolaryngologicznej – onkologicznej, Poradni Endokrynologicznej, Poradni Endokrynologicznej – pierwszorazowej),
 3. c) badań kosztochłonnych (kolanoskopii, gastroskopii),
 4. d) rehabilitacji (Pracowni Fizjoterapii, Poradni Rehabilitacyjnej),
 5. e) ratownictwa medycznego,
 6. f) świadczeń z zakresu opieki długoterminowej,
 7. g) opieki psychiatrycznej (Poradni Psychologicznej, Poradni Psychiatrycznej),
 8. h) Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 

 1. Przedmiotem przetargu są nieruchomości składające się z działek:
 1. nr 583 o powierzchni 0,0679 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW nr TO1W/00004229/1,
 2. nr 584/1 o powierzchni 0,0047 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW nr TO1W/00029985/9,
 3. nr 584/2 o powierzchni 0,0922 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW nr TO1W/00029986/6,
 4. nr 584/3 o powierzchni 0,0345 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW nr TO1W/00029987/3,
 5. nr 591/3 o powierzchni 0,0619 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW nr TO1W/00029987/3,
 6. nr 591/4 o powierzchni 0,4559 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW nr TO1W/00029988/0,
 7. nr 591/5 o powierzchni 0,0551 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW nr TO1W/00029989/7,
 8. nr 592/5 o powierzchni 0,0039 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW nr TO1W/00029989/7,
 9. nr 592/3 o powierzchni 0,1806 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW nr TO1W/00029990/7,
 10. nr 592/4 o powierzchni 0,2137 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW nr TO1W/00029991/4,
 11. nr 593/5 o powierzchni 0,2248 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW nr TO1W/00029991/4,
 12. nr 593/10 o powierzchni 0,1277 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW nr TO1W/00029993/8,

wraz ze znajdującymi się na nich zabudowaniami.

 1. Nieruchomość składająca się z działek nr 583, nr 584/1,  nr 584/2, nr 584/3, nr 591/3, nr 591/4, nr 591/5, nr 592/5, nr 592/3, nr 592/4, nr 593/5, 593/10 stanowi zorganizowaną całość gospodarczą. Działki o powierzchni ogólnej 1,5229 ha są przeznaczone do sprzedaży łącznie. Przedmiot sprzedaży jest obciążony ograniczonym prawem rzeczowym – nieodpłatnym prawem użytkowania nieruchomości na czas nieoznaczony na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie. Prawo to zostanie wykreślone przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność wyżej wymienionej nieruchomości na rzecz nabywcy wyłonionego w przetargu.
 2. Nieruchomość składająca się z działek nr 583, nr 584/1,  nr 584/2, nr 584/3, nr 591/3, nr 591/4, nr 591/5, nr 592/5, nr 592/3, nr 592/4, nr 593/5, 593/10  jest przedmiotem dzierżawy na rzecz podmiotu Nowy Szpital w Wąbrzeźnie spółka z o.o. do dnia 30 listopada 2038 roku.
 3. Umowa dzierżawy zostanie rozwiązana przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność wyżej wymienionej nieruchomości na rzecz nabywcy wyłonionego w przetargu
 4. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1 i2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 30 marca 2017 roku.
 5. Zgodnie z Uchwałą nr XXI/133/2004 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla działek nr 583, nr 584/1, nr 584/2, nr 584/3, nr 591/3, nr 591/4, nr 591/5, nr 592/5, nr 592/3, nr 592/4, nr 593/5, 593/10 położonych w Wąbrzeźnie przy ulicy Wolności i Generała Pruszyńskiego, leżących w obrębie jednostek urbanistycznych oznaczonych symbolami: A-30 MW/U i A – 11 UP obowiązują ustalenia: § 65. Obowiązujące ustalenia dla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem terenu A-27 MW/U o powierzchni 0,33 ha, A-28 MW/U o powierzchni 0,35 ha, A-29 MW/U o powierzchni 0,31 ha, A-30 MW/U o  powierzchni 1,02 ha, A-31 MW/U o powierzchni 0,68 ha, A-32 MW/U o  powierzchni 0,13 ha, A-33 MW/U o powierzchni 0,43 ha, A-34 MW/U o powierzchni 0,43 ha to: 1)   funkcja podstawowa: a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, b) usługi nieuciążliwe; § 93. Obowiązujące ustalenia dla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem terenu A-6 UP o powierzchni 0,04 ha, A-7 UP o powierzchni 0,13 ha,  A-8 UP o powierzchni 0,18 ha, A-9 UP o powierzchni 0,42 ha, A-10 UP o powierzchni 2,45 ha, A-11 UP o powierzchni 0,28 ha to: 1) funkcja podstawowa – usługi publiczne ze szczególnym uwzględnieniem usług administracji lokalnej i ponadlokalnej, zdrowia, kultury, łączności; 2) w wypadku likwidacji usług publicznych funkcja podstawowa może być zastąpiona inną funkcją z zakresu usług nieuciążliwych z preferencją dla usług użyteczności publicznej.
 1. Przedmiot sprzedaży jest wolny od roszczeń osób trzecich.
 2. Cena wywoławcza sprzedawanej nieruchomości wynosi 8 654 000,00 zł brutto (słownie: osiem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) zwolniona z podatku VAT – art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 3. Wadium – 435 000,00 złotych (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych) .
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44  o godzinie 12:00 w sali nr 128.
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w ustalonej kwocie na konto Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w Getin Noble Bank S.A. Nr 09 1560 0013 2249 0676 5000 0005  do dnia 19 października 2017 roku. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. O uznaniu, że wadium zostało wpłacone w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na konto Starostwa.
 2. Wadium wpłacone przez osobę, która nie zostanie nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od dnia zakończenia przetargu, na konto wskazane przez osobę, która wniosła wadium.
 3. Dokumenty kwalifikacyjne oraz pisemne oferty należy składać do dnia 19 października 2017 roku do godziny 15:00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ulicy Wolności 44 w kopercie z napisem  „Przetarg szpital” zawierającej dwie odrębne, zamknięte koperty z napisem „Kwalifikacja- przetarg szpital” oraz „Oferta-przetarg szpital”. W przypadku składania dokumentów drogą pocztową liczy się data ich wpływu do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.
 4. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w przetargu (pomniejszona o wcześniej wpłacone wadium) podlega zapłacie w całości i powinna być przekazana na konto Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w Getin Noble Bank S.A. Nr 20 1560 0013 2249 0676 5000 0001 nie później niż dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność. Koszty umowy notarialnej obciążają nabywcę.
 5. Zarząd Powiatu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 7. Zarządowi Powiatu przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, a także zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 8. Dodatkowe informacje o wyżej wymienionej nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 122 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie  lub telefonicznie pod nr 56 688 24 51, wew. 132.
 9. Złożona oferta i zawarte w niej propozycje nie podlegają negocjacjom, pozostają niezmienne i wiążą oferenta do czasu zakończenia postępowania przetargowego.
 1. Procedura przetargowa

Procedura przetargowa składa się z dwóch części.

 • Część pierwsza obejmująca kwalifikacje do przetargu rozpoczyna się w dniu 23 października 2017 roku o godzinie 12:00 w sali nr 128 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ulicy Wolności 44 . Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie na parterze budynku przy ulicy Wolności 44 w dniu 24 października 2017
 • Część druga – przetarg – składa się z części jawnej i niejawnej. W części jawnej, która odbędzie się 26 października 2017 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ulicy Wolności 44 w sali nr 128 nastąpi otwarcie ofert. W części niejawnej komisja przetargowa dokona analizy ofert i wybierze najlepszą z nich lub stwierdzi, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert. Część niejawna przetargu odbędzie się w terminie i miejscu ustalonym przez komisję przetargową podczas części jawnej.
 • Przetarg odbędzie się także, jeżeli do przetargu zakwalifikowany zostanie tylko jeden oferent, spełniający warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.
 • Przy wyborze oferty komisja weźmie pod uwagę zaoferowaną cenę, doświadczenie w prowadzeniu działalności leczniczej, okres wyłączenia zbycia nieruchomości, ilość oraz rodzaj świadczonych usług w ramach umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

III. W celu wzięcia udziału w przetargu należy złożyć w kopercie z napisem „Kwalifikacja -przetarg szpital” następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie Narodowego Funduszu Zdrowia o wykonywaniu przez oferenta usług w zakresie lecznictwa szpitalnego w oparciu o umowę z właściwym oddziałem tej instytucji potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu działalności leczniczej oraz rodzajów i zakresów świadczeń.
 • Wypis z KRS lub dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, w przypadku spółki cywilnej.
 • Pełny wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej wojewody.
 • Zaświadczenia o nie zaleganiu z płatnościami świadczeń publiczno-prawnych (US, ZUS).
 • Bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 2 lata działalności.
 • Opinia banku współpracującego i kredytującego w przypadku korzystania z kredytu oraz inne dokumenty świadczące o sytuacji finansowej.

Dokumenty wymienione w punktach 1, 2, 3, 4, 5, 6 powinny być aktualne na dzień ich składania, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginałach lub poświadczonej za zgodność kserokopii.

 1. Sporządzona w języku polskim pisemna oferta, złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta- przetarg szpital” powinna zawierać:
 • Imię, nazwisko i adres oferenta lub firmę oraz siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot. Oferenci wpisani do rejestrów winni załączyć aktualne odpisy z rejestrów (KRS, rejestr zakładów opieki zdrowotnej), a osoby fizyczne poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 • Datę sporządzenia oferty.
 • Oferowaną cenę wyższą niż cena wywoławcza i sposób zapłaty wraz ze wskazaniem źródeł finansowania.
 • Informację pisemną o sytuacji majątkowej i ekonomiczno-finansowej oferenta z uwzględnieniem sprawozdawczości finansowej za ostatnie dwa lata obrotowe.
 • Oświadczenie – deklaracja oferenta zapewnienia udzielania w obrębie nabytej nieruchomości świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ o wymaganych specjalnościach w rodzajach i zakresach nie mniejszych niż:
 1. a) leczenia szpitalnego (Izba Przyjęć, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Wewnętrzny, Oddział Chirurgiczny Ogólny),
 2. b) poradni specjalistycznych (Poradni Chirurgii Ogólnej, Poradni Chirurgii Ogólnej – zabiegowej, Poradni Chirurgii Ogólnej – onkologicznej, Poradni Urazowo-Ortopedycznej, Poradni Urazowo-Ortopedycznej – zabiegowej, Poradni Dermatologicznej, Poradni Dermatologicznej – pierwszorazowej, Poradni Diabetologicznej, Poradni Diabetologicznej – pierwszorazowej, Poradni Położniczo-Ginekologicznej, Poradni Położniczo-Ginekologicznej – cytologia, Poradni Położniczo-Ginekologicznej – zabiegowej, Poradni Położniczo-Ginekologicznej – onkologiczej, Poradni Okulistycznej, Poradni Okulistycznej – zabiegowej, Poradni Otolaryngologicznej, Poradni Otolaryngologicznej – zabiegowej, Poradni Otolaryngologicznej – onkologicznej, Poradni Endokrynologicznej, Poradni Endokrynologicznej – pierwszorazowej),
 3. c) badań kosztochłonnych (kolanoskopii, gastroskopii),
 4. d) rehabilitacji (Pracowni Fizjoterapii, Poradni Rehabilitacyjnej),
 5. e) ratownictwa medycznego,
 6. f) świadczeń z zakresu opieki długoterminowej,
 7. g) opieki psychiatrycznej (Poradni Psychologicznej, Poradni Psychiatrycznej),
 8. h) Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
 1. Oświadczenie – deklaracja oferenta prowadzenia w obrębie nabywanej nieruchomości ciągłej działalności leczniczej.
 2. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży i wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art.558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 3. Oświadczenie oferenta dotyczące okresu wyłączenia zbycia nieruchomości.
 4. Dowód wpłaty wadium.
 5. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
 6. Oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy kupna – sprzedaży.
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z procedurą przetargu.
 8. Numer rachunku bankowego, nazwa banku oferenta, na które należy dokonać zwrotu wadium w przypadku odrzucenia oferty.
 9. Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli (reprezentacji) w zakresie przekraczającym zwykły zarząd.
 1. Kryteria wyboru oferty.

Komisja Przetargowa będzie się kierowała przy wyborze oferty następującymi kryteriami oraz ich znaczeniem:

 1. Cena oferty – 60 pkt
 2. Doświadczenie w zakresie prowadzenia szpitala na dzień złożenia oferty – 20 pkt
 3. Okres wyłączenia zbycia nieruchomości – 20 pkt

Przy ustalaniu liczby lat prowadzenia szpitala liczone będą pełne lata w zaokrągleniu: poniżej 6 miesięcy – w dół, równe i powyżej 6 miesięcy – w górę.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta osoby zakwalifikowanej do przetargu, która uzyska największą liczbę punktów wynikającą z sumy kryteriów a, b, c.

 1. Zastrzeżenia
 1. W razie całkowitego zaprzestania prowadzenia działalności leczniczej w tym prowadzenia szpitala przed upływem dziesięciu lat od daty sprzedaży, Powiatowi Wąbrzeskiemu przysługuje prawo odkupu oraz prawo dochodzenia w myśl art. 483 Kodeksu cywilnego kary umownej w wysokości 30 % od ceny sprzedaży nieruchomości, co do zapłaty której nabywca nieruchomości podda się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W razie zbycia nieruchomości przed upływem terminu określonego w ofercie, która zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Powiatowi Wąbrzeskiemu przysługiwać będzie prawo pierwokupu, które będzie mógł wykonać w terminie trzech miesięcy oraz w myśl art.483 Kodeksu cywilnego kara umowna w wysokości 30% od ceny sprzedaży, co do zapłaty której nabywca nieruchomości podda się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Powiat Wąbrzeski będzie mógł zrezygnować z prawa pierwokupu i odstąpić od dochodzenia kary umownej, określonej w pkt 2, jeżeli kolejny nabywca nieruchomości w umowie kupna – sprzedaży zobowiąże się do prowadzenia działalności leczniczej w tym szpitala przez dalszy okres wynikający z oferty uczestnika przetargu pod rygorem zapłaty na rzecz Powiatu Wąbrzeskiego w myśl art.483 Kodeksu cywilnego kary umownej w wysokości 30% od ceny sprzedaży, co do zapłaty której kolejny nabywca nieruchomości podda się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.

VII. Dodatkowe informacje.

 1. Komisja przetargowa analizując dokumenty złożone przez oferentów będzie korzystać z pomocy m.in. specjalistów w zakresie gospodarki nieruchomościami, finansów, spraw budowlanych i innych.
 2. Oględzin nieruchomości można dokonywać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Wydziałem Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.
 3. Cudzoziemcy, przystępujący do przetargu, zobowiązani są do uzyskania niezbędnych zezwoleń wydanych przez właściwe organy.
 4. Zgodnie z paragrafem 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu.

Wąbrzeźno, dnia 27 lipca 2017 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian