Dotacje dla niepublicznych szkół

 

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 z późn. zm.)(zwana dalej ufzo) niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Dotacja, o której mowa wyżej, przysługuje za lipiec i sierpień na każdego ucznia, który w czerwcu spełnił warunek, uczestnictwa w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych (art. 26 ust. 3 ufzo). W przypadku niepublicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, dotacja przysługuje również na każdego absolwenta szkoły do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę (art. 26 ust. 7 ufzo).

Kwota dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 ufzo, ulega aktualizacji w wyniku zmiany kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, dokonanej na podstawie art. 45 ufzo. Aktualizacji kwoty dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, w przypadku zmiany kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 1 ufzo, dokonuje się w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy, zwanym dalej „miesiącem pierwszej aktualizacji”. Zaktualizowana kwota dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu pierwszej aktualizacji (art. 43 ust. 3 pkt 1 ufzo).

Jeżeli wysokość dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, uległa zmianie, suma kolejnych przekazywanych części dotacji na ucznia, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, stanowi różnicę pomiędzy wysokością dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, według stanu na pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, a sumą części dotacji przekazanych na ucznia, od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji (art. 43 ust. 4 ufzo). W przypadku wyrównywania kwoty dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, zgodnie z art. 43 ust. 4 ufzo, średnia arytmetyczna kolejnych przekazywanych części dotacji na ucznia, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, może zwiększyć się maksymalnie o 50% albo zmniejszyć się maksymalnie o 25% średniej arytmetycznej części dotacji przekazanych na ucznia, od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji (art. 43 ust. 5 ufzo).

Stosownie do art. 45 ufzo, jeżeli ustawa budżetowa na rok budżetowy została ogłoszona po dniu 1 grudnia roku bazowego, wysokość dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, w zakresie kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, ustala się:

 • w okresie do ostatniego dnia miesiąca pierwszej aktualizacji – z uwzględnieniem kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku bazowym;
 • w okresie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu pierwszej aktualizacji – z uwzględnieniem kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Ponadto, zgodnie z art. 26 ust. 5 ufzo, niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne niebędące szkołami specjalnymi otrzymują niezależnie od dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 ufzo, na każdego ucznia, niebędącego uczniem niepełnosprawnym, który uzyskał odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem że organ prowadzący tę szkołę przedstawi zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia tej szkoły odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył tę szkołę. Zaświadczenie wydaje niezwłocznie okręgowa komisja egzaminacyjna na wniosek organu prowadzącego szkołę. Dotacja, o której mowa w art. 26 ust. 5 ufzo, zgodnie z art. 26 ust. 6 ufzo, jest wypłacana jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia przez organ prowadzący szkołę zaświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 5 ufzo, i może być wykorzystana także na refundację wydatków związanych z realizacją zadań szkoły, o których mowa w art. 35 ust. 1 ufzo, poniesionych przez szkołę w okresie:

 • 4 lat budżetowych poprzedzających rok wypłacenia dotacji – w przypadku dotacji przyznanej na ucznia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;
 • 2 lat budżetowych poprzedzających rok wypłacenia dotacji – w przypadku dotacji przyznanej na ucznia szkoły policealnej.

ROK 2021

Ustawa budżetowa na rok 2021 dnia 20 stycznia 2021 r. została opublikowana w dniu 29 stycznia br. (Dz. U. poz. 571). Tym samym miesiącem pierwszej aktualizacji w roku 2021, stosownie do art. 43 ust. 2 pkt 1 ufzo, jest marzec (30 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej mija 28 lutego).

DOTACJA Z ART. 26 UST. 2 UFZO DLA NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

Kwota miesięczna na ucznia wynosi:

 • w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2021 r. – 91,38 zł (1/12 kwoty rocznej);
 • w okresie od 1 marca 2021 r. – 116,38 zł (1/12 kwoty rocznej z uwzględnieniem art. 43 ust. 5 ufzo)

Wyliczenie kwot dotacji:

2021 LO Schowek01

2021 LO Schowek02

2021 LO Schowek03

DOTACJA Z ART. 26 UST. 2 UFZO DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ

Kwota miesięczna na ucznia wynosić będzie:

 • w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2021 r. – 186,78 zł (1/12 kwoty rocznej);
 • w okresie od 1 marca 2021 r. – 200,41,00 zł (1/12 kwoty rocznej z uwzględnieniem art. 43 ust. 5 ufzo)

Wyliczenia kwot dotacji:

2021 AW Schowek01

2021 AW Schowek02

2021 AW Schowek03

DOTACJA Z ART. 26 UST. 5 UFZO DLA NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH I NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ

2021 ABS Schowek01

ROK 2020

Ustawa budżetowa na rok 2020 dnia 14 lutego 2020 r. została opublikowana w dniu 1 kwietnia br. (Dz. U. poz. 571). Tym samym miesiącem pierwszej aktualizacji w roku 2020, stosownie do art. 43 ust. 2 pkt 1 ufzo, jest czerwiec (30 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej mija 1 maja).

DOTACJA Z ART. 26 UST. 2 UFZO DLA NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

Kwota miesięczna na ucznia wynosić będzie:

 • w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2020 r. – 85,76 zł (1/12 kwoty rocznej);
 • w okresie od 1 czerwca 2020 r. – 95,40 zł (1/12 kwoty rocznej z uwzględnieniem art. 43 ust. 5 ufzo)

Wyliczenie kwot dotacji:

2020 Schowek01 LO

2020 Schowek05 AW

2020 Schowek03 LO

DOTACJA Z ART. 26 UST. 2 UFZO DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ

Kwota miesięczna na ucznia wynosić będzie:

 • w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2020 r. – 175,28 zł (1/12 kwoty rocznej);
 • w okresie od 1 czerwca 2020 r. – 195,00 zł (1/12 kwoty rocznej z uwzględnieniem art. 43 ust. 5 ufzo)

Wyliczenia kwot dotacji:

2020 Schowek04 AW

2020 Schowek08 AW

2020 Schowek06 AW

DOTACJA Z ART. 26 UST. 5 UFZO DLA NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH I NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ

2020 Schowek07 ABS

ROK 2019

Ustawa budżetowa na rok 2019 dnia 16 stycznia 2019 r. została opublikowana w dniu 1 lutego br. (Dz. U. poz. 198). Tym samym miesiącem pierwszej aktualizacji w roku 2019, stosownie do art. 43 ust. 2 pkt 1 ufzo, jest kwiecień (30 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej mija 3 marca).

DOTACJA Z ART. 26 UST. 2 UFZO DLA NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

Kwota miesięczna na ucznia wynosić będzie:

 • w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2019 r. – 85,76 zł (1/12 kwoty rocznej);
 • w okresie od 1 maja 2019 r. – 87,38 zł (1/12 kwoty rocznej z uwzględnieniem art. 43 ust. 5 ufzo)

Wyliczenie kwot dotacji:

2019 Schowek04 LO

2019 Schowek05 LO

2019 Schowek06 LO

DOTACJA Z ART. 26 UST. 2 UFZO DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ

Kwota miesięczna na ucznia wynosić będzie:

 • w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2019 r. – 168,67 zł (1/12 kwoty rocznej);
 • w okresie od 1 maja 2019 r. – 175,28 zł (1/12 kwoty rocznej z uwzględnieniem art. 43 ust. 5 ufzo)

Wyliczenia kwot dotacji:

2019 Schowek01 AW2019 Schowek02 AW2019 Schowek03 AW

DOTACJA Z ART. 26 UST. 5 UFZO DLA NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH I NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ

2019 Schowek07 ABS


ROK 2018

Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. została opublikowana w dniu 1 lutego br. (Dz. U. poz. 291). Tym samym miesiącem pierwszej aktualizacji w roku 2018, stosownie do art. 43 ust. 2 pkt 1 ufzo, jest kwiecień (30 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej mija 3 marca).

DOTACJA Z ART. 26 UST. 2 UFZO DLA NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

Kwota miesięczna na ucznia wynosić będzie:

 • w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia br. – 116,19 zł (1/12 kwoty rocznej);
 • w okresie od 1 maja br. – 87,14 zł (1/12 kwoty rocznej z uwzględnieniem art. 43 ust. 5 ufzo)

Wyliczenie kwot dotacji:

2018 Schowek01 LO2018 Schowek02 LO2018 Schowek03 LO

DOTACJA Z ART. 26 UST. 2 UFZO DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ

Kwota miesięczna na ucznia wynosić będzie:

 • w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia br. – 218,19 zł (1/12 kwoty rocznej);
 • w okresie od 1 maja br. – 163,64 zł (1/12 kwoty rocznej z uwzględnieniem art. 43 ust. 5 ufzo)

Wyliczenia kwot dotacji:

2018 Schowek05 POL2018 Schowek06 POL2018 Schowek07 POL

DOTACJA Z ART. 26 UST. 5 UFZO DLA NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH I NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ

2018 Schowek04 LO i POL

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>