Budżet Powiatu

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet powiatu jest podstawowym dokumentem kształtującym jego gospodarkę. Jest on uchwalany przez organ stanowiący – Radę Powiatu w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy.

Uchwalenie budżetu poprzedzone jest opracowaniem projektu uchwały budżetowej, który wraz z uzasadnieniem do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy – Zarząd Powiatu przedkłada Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Bez zgody Zarządu Powiatu Rada Powiatu nie może wprowadzić w projekcie budżetu zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenia planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

Rada Powiatu jest zobowiązana do uchwalenia budżetu przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

Uchwała budżetowa określa m.in.:
1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
3) kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
5) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
6) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych,
7) kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym do którego zadań należy w szczególności wykonywanie budżetu. Zarząd jako organ powiatu jest bezpośrednio odpowiedzialny za wykonanie budżetu a więc tego co jest w uchwale budżetowej zapisane i uchwalone.
Zarządowi Powiatu przysługuje wyłączne prawo:
1) zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu,
2) dokonywania wydatków budżetowych,
3) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu,
4) emitowania papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu,
5) dysponowania rezerwą budżetu powiatu,
6) blokowania środków budżetowych w przypadkach określonych ustawą.

Gospodarka środkami finansowymi powiatu jest jawna. Wymóg jawności jest spełniony w szczególności przez:
1) jawność debaty budżetowej,
2) opublikowanie uchwały budżetowej oraz sprawozdań z wykonania budżetu powiatu,
3) przedstawienie pełnego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu,
4) ujawnienie sprawozdania zarządu z działań w zakresie zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków oraz emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>