Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Tel. 56 688-24-51 w. 163
e-mail: wrs[at]wabrzezno[dot]pl
Wydziałem kieruje – Karol Eichberger – Kierownik

Do zadań wydziału należy:
1. W zakresie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 799):
– wydawanie pozwoleń zintegrowanych,
– wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
– wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
– analizowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia ,
– przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu dotyczącej zakazu używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących,
– prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością starosty,
2. W zakresie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2017r., poz. 2026 z późn. zm.):
– udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni do 2 ha i o rocznym wydobyciu do 20 tys. m3,
– zatwierdzanie projektów prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji,
– wydanie zezwolenia na sporządzanie dokumentacji w formie uproszczonej,
– wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentację geologiczną,
– wydawanie decyzji o wymierzeniu opłaty eksploatacyjnej oraz podwyższanie i obniżanie opłat za prowadzenie działalności innej niż eksploatacyjnej przez organ koncesyjny,
– wydawanie decyzji o ustaleniu w koncesji wysokości opłat za prowadzenie działalności innej niż wydobywanie kopalin oraz wydobywanie surowca mineralnego z odpadów po robotach górniczych lub procesach wzbogacania kopalin,
– przyjmowanie dokumentacji geologicznej i hydrogeologicznej,
3. W zakresie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 992, z pózn. zm.):
– wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, wytwarzanych w ilości powyżej 1 tony rocznie odpadów niebezpiecznych lub / i powyżej 5 tys. ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne,
– wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
– wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów,
– wydawanie zezwoleń na transport odpadów,
– wydawanie decyzji zatwierdzających instrukcję eksploatacji składowiska odpadów,
– wydawanie decyzji wyrażających zgodę na zamknięcie składowiska odpadów,
– prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
4. W zakresie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz.788 z późn. zm.):
– prowadzenie w drodze porozumienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa nadleśniczym Lasów Państwowych, rozliczanie faktur za powierzone zadania, sporządzanie planów i sprawozdań,
– prowadzenie ewidencji lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
– prowadzenie spraw z zakresu zalesienia gruntów rolnych, opracowywanie listy beneficjentów, powierzanie w drodze porozumienia oceny udatności upraw leśnych nadleśniczym Lasów Państwowych, przekazywanie dokumentacji niezbędnej do przekwalifikowania zalesionego gruntu rolnego na grunt leśny,
– wydawanie decyzji o przyznaniu środków na pokrycie kosztów związanych z odnową lub przebudową drzewostanu, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach,
– wydawanie decyzji w sprawie uznania lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru,
– wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny,
– prowadzenie spraw związanych inwentaryzacją stanu lasów o powierzchni do 10 ha,
– zlecanie wykonania uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot.
5. W zakresie ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1295, z pózn. zm.):
– wyrażanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny,
– wydawanie decyzji zezwalających na hodowlę chartów i ich mieszańców,
– wydawanie decyzji o odłowie – odstrzale zwierząt w przypadku zagrożenia obiektów użyteczności publicznej,
– wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych i naliczanie czynszu dzierżawnego,
6. W zakresie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz.142, z pózn. zm.):
– popularyzacja ochrony przyrody,
– rejestrowanie zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,
– wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy,
7. W zakresie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 652 z późn. zm.):
– rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
– wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
– przygotowywanie decyzji o zezwoleniu na przegradzanie sieciowymi urządzeniami połowowymi wody płynącej,
– wnioskowanie do Rady Powiatu o utworzenie Społecznej Straży Rybackiej.
8. W zakresie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.)
– udostępnianie informacji o środowisku,
– prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
9. W zakresie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 286 z późn. zm.)
– prowadzenie analizy dotyczącej konieczności ograniczenia lub cofnięcia pozwoleń zintegrowanych albo pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów, niezbędnych dla osiągnięcia celów wynikających z Krajowego planu redukcji emisji,

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>