Uchwała Nr XXIX/138/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018

UCHWAŁA Nr XXIX/138/2017
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Puchała 

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.
Proponowany Program współpracy określa formy współpracy Samorządu Powiatowego w Wąbrzeźnie z organizacjami pozarządowymi zgodnie z zasadami, o których mowa w w/w ustawie.

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Puchała 

Uchwała Nr XXIX/138/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikiem – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIX sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Data podjęcia (podpisania) 30.11.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.11.2017
  • Data wejścia w życie 30.11.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego XXIX/138/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian