Uchwała Nr XXI/102/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2017 – 2021

UCHWAŁA Nr XXI/102/2017
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2017 – 2021

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 i 1579) oraz art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2017 – 2021, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Puchała

UZASADNIENIE

Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zobowiązuje powiaty do opracowania i realizacji powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1.
Proponowany Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2017 – 2021 został przedyskutowany z realizatorami programu określonymi w niniejszym programie i zaakceptowany.
Wobec powyższego zasadne jest podjęcie przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie niniejszej Uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Puchała

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2017 – 2021 – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXI sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Data podjęcia (podpisania) 26.01.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 26.01.2017
  • Data wejścia w życie 26.01.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego XXI/102/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2017 – 2021
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 i 1579) oraz art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian