Uchwała Nr XIV/71/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 – 2028

Uchwała Nr XIV/71/2016
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego
na lata 2016 – 2028

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 2150) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/59/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 – 2028 zmienionej uchwałą Nr XIII/63/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 stycznia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 – 2028” zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 – 2028” zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIV Sesja Rady Powiatu
  • Data podjęcia (podpisania) 31.03.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 31.03.2016
  • Data wejścia w życie 31.03.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego XIV/71/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 - 2028
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 2150)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian