Uchwała nr XIV/69/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu

Uchwała nr XIV/69/2016
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu

Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 42 ust. 1, art. 43 ust. 2 i art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) uchwala się co następuje:

§ 1.    W Statucie Powiatu Wąbrzeskiego stanowiącym załącznik do uchwały nr III/10/98 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 1998 r. w sprawie Statutu Powiatu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 1999r. Nr 6, poz. 26) zmienionej uchwałami Rady Powiatu:
-Nr X/47/99 z dnia 29 września 1999 r.(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 5, poz. 31),
-Nr XIV/75/2000 z dnia 29 marca 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 59, poz. 496),
-Nr XXI/112/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 68, poz. 1308),
-Nr XXVI/141/2001 z dnia 26 września 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 36, poz. 653),
-Nr I/4/2002 z dnia 20 listopada 2002 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 138, poz. 2618),
-Nr VIII/36/2003 z dnia 29 września 2003r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2004r.,Nr 8, poz. 81),
-Nr XXXVIII/166/2006 z dnia 21 września 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 130, poz. 1938),
-Nr VI/37/07 z dnia 30 maja 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 74, poz. 1206),
-Nr I/6/2014 z dnia 27 listopada 2014r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz.3571), wprowadza się następujące zmiany:
1)    w § 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) powoływanie i odwoływanie na wniosek starosty, skarbnika powiatu będącego głównym księgowym budżetu powiatu”;
2) w § 12:
a)    ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju”;
b)    uchyla się ust.4;
3)    § 14 otrzymuje brzmienie:
„1. Przewodniczący rady powiatu przygotowuje i zwołuje sesje rady.
2. O miejscu, dniu i godzinie rozpoczęcia sesji zawiadamia się wszystkich radnych co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.
3. Materiały na sesję, w szczególności projekty uchwał, doręcza się co najmniej na 7 dni przez dniem rozpoczęcia sesji rady. Terminy określone w zdaniu pierwszym oraz w ust. 2 nie mają zastosowania w szczególnych przypadkach uzasadniających podjęcie uchwały w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym.
4. Materiały na sesję, których przedmiotem jest uchwalenie budżetu powiatu oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, doręcza się radnym co najmniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia sesji.
5. Zawiadomienie o terminie sesji oraz materiały na sesję przekazywane są w formie elektronicznej.
6. Uznaje się, że zawiadomienie oraz materiały przesłane drogą elektroniczną są dostarczone z dniem, w którym wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że radny mógł zapoznać się z ich treścią.
7. Na pisemny wniosek radnego złożony do przewodniczącego rady powiatu istnieje możliwość odbierania w formie papierowej w Biurze Rady Powiatu do końca 2016 roku zawiadomień, projektów uchwał i innych materiałów na sesję rady powiatu.”;
4)    w § 18 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) informację starosty z prac zarządu powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał rady powiatu.”;
5)    w § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Starosta przesyła przepisy porządkowe do wiadomości organom wykonawczym gmin położonych na terenie powiatu i starostom sąsiednich powiatów następnego dnia po ich ustanowieniu.”;
6)    w § 44 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Komisje mogą obradować na posiedzeniach wspólnych w szczególności w celu zaopiniowania projektów uchwał rady powiatu, sprawozdań i informacji omawianych na sesji rady powiatu. Wspólnemu posiedzeniu komisji przewodniczy przewodniczący rady powiatu, a w razie jego nieobecności, obecny na posiedzeniu najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący.”;
7)    w § 57 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.”.

§ 2.     Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.     Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIV Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Data podjęcia (podpisania) 31.03.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 07.04.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1281
  • Nr aktu prawnego XIV/69/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany Statutu Powiatu
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 42 ust. 1, art. 43 ust. 2 i art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian