Uchwała Nr XIV/66/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski

Uchwała Nr XIV/66/2016
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski

Na podstawie art. 6a pkt 1, art. 6b, art. 6c ust. 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35 i 64 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zapewnia się wspólną obsługę jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski.
2. Jednostką organizacyjną prowadzącą wspólną obsługę jest Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie zwane dalej jednostką obsługującą.
3. Jednostkami organizacyjnymi obsługiwanymi są:
1)    Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie;
2)    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie;
3)    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie;
4)    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące;
5)    Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie;
6)    Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie;
7)    Zespół Szkół we Wroniu;
8)    Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie
zwane dalej jednostkami obsługiwanymi.
4. W ramach wspólnej obsługi powierza się jednostce obsługującej w całości obowiązki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości oraz obsługi płacowej pracowników jednostek obsługiwanych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/138/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIV Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Data podjęcia (podpisania) 31.03.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.04.2016
  • Data wejścia w życie 01.04.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego XIV/66/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 6a pkt 1, art. 6b, art. 6c ust. 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35 i 64 )
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian