Uchwała Nr 144/210/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017

   UCHWAŁA Nr 144/210/2017
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 14 pkt 1 uchwały Nr XX/101/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 134) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/101/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 134) zmienionej uchwałami Nr XXI/107/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 538), Nr 106/149/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 856), Nr XXII/114/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1369), Nr 110/156/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1569), Nr XXIII/118/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2132), Nr XXIV/124/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2342), Nr XXV/128/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2017 r., Nr 122/165/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 lipca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2958), Nr 125/173/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3191), Nr 126/178/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3228), Nr 129/182/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3490), Nr XXVII/133/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3709), Nr 132/188/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3752), Nr 133/189/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października 2017 r. (Dz. Urz. woj. Kuj.-Pom. poz. 3967), Nr XXVIII/135/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4130), Nr 136/194/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4245), Nr 140/202/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4756), Nr XXIX/141/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4957) i Nr 142/205/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5318) wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 2 400,00 zł;
2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 35 685 611,56 zł, z tego:
1) dochody bieżące: 33 469 756,15 zł;
2) dochody majątkowe: 2 215 855,41 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 400,00 zł;
5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 37 055 571,58 zł, z tego:
1) wydatki bieżące: 32 32 764 194,43 zł;
2) wydatki majątkowe: 4 291 377,15 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) w załączniku nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
9) załącznik nr 9 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr  5 do niniejszej uchwały;
10) załącznik nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
11) w załączniku nr 14 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umowy (porozumienia) z organami administracji rządowej” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podpisy członków Zarządu
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

1. Stosownie do umowy zawartej z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się planowane dochody i wydatki w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) z kwoty 5 400 zł do kwoty 7 800,00 zł, tj. o 2 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i ucznia Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w roku szkolnym 2017/2018.
2. Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych w celu zapewnienia bieżącego regulowania zobowiązań.

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

Uchwała Nr 144/210/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikiem – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 20.12.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.12.2017
  • Data wejścia w życie 20.12.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Nr aktu prawnego 144/210/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 14 pkt 1 uchwały Nr XX/101/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 134)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian