Uchwała Nr 137/195/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego

UCHWAŁA Nr 137/195/2017
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego

Na podstawie art. 3 d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909) oraz § 4 ust. 3 załącznika do uchwały Nr XXXIII/155/2010 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego uchwala się, co następuje:
§ 1. Celem konsultacji jest zebranie opinii i pozyskanie dodatkowych informacji, doświadczeń, sugestii mieszkańców, grup społeczno-zawodowych lub organizacji pozarządowych na temat projektu Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018, który stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Konsultacje obejmują teren Powiatu Wąbrzeskiego.
§ 3. Konsultacje mają formę bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
§ 4. Konsultacje odbędą się w dniu 22 listopada 2017 r. o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, sala Nr 133.
§ 5. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji jest Justyna Przybyłowska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art.5 ust. 5 roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.
Podstawę prawną do konsultacji stanowi art. 3 d ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1867), zgodnie z którym w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla powiatu mogą być przeprowadzane na jego terytorium konsultacje z mieszkańcami powiatu.
Wobec powyższego podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

Załącznik do Uchwały Nr 137/195/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 09.11.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 09.11.2017
  • Data wejścia w życie 09.11.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 137/195/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 3 d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909) oraz § 4 ust. 3 załącznika do uchwały Nr XXXIII/155/2010 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian