Uchwała Nr 132/188/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017

UCHWAŁA Nr 132/188/2017
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) oraz § 14 pkt 1 uchwały Nr XX/101/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 134) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/101/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 134) zmienionej uchwałami Nr XXI/107/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 538), Nr 106/149/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 856), Nr XXII/114/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1369), Nr 110/156/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1569), Nr XXIII/118/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2132), Nr XXIV/124/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2342), Nr XXV/128/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2017 r., Nr 122/165/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 lipca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2958), Nr 125/173/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3191), Nr 126/178/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3228), Nr 129/182/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3490) i Nr XXVII/133/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 550,00 zł;
2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 35 471 468,66 zł, z tego:
1) dochody bieżące: 33 298 461,92 zł;
2) dochody majątkowe: 2 173 006,74 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 550,00 zł;
5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 36 841 428,68 zł, z tego:
1) wydatki bieżące: 32 597 908,62 zł;
2) wydatki majątkowe: 4 243 520,06 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) w załączniku nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
9) w załączniku nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podpisy członków Zarządu
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

1. Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2017 r. znak WFB.I.3020.3.62.2017,  z dnia 21 września 2017 r. znak WFB.I.3120.3.65.2017 oraz z dnia 26 września 2017 r. znak WFB.I.3020.3.67.2017:
1)    zmniejsza się planowane dochody i wydatki na realizację zadań zleconych w dziale 010 (Rolnictwa i łowiectwa) rozdział 01005 (Prace geodezyjno-urządzeniowe na rzecz rolnictwa) z kwoty 30 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, tj. o -30 000,00 zł – zmniejszenie na podstawie wniosku Kujawsko-Pomorskiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 12 września 2017 r. znak WIGK.II.3120.7.2017;
2)    zwiększa się planowane dochody i wydatki na realizację zadań zleconych w dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71015 (Nadzór budowlany) z kwoty 342 700,00 zł do kwoty 346 700,00 zł, tj. o 4 000,00 zł  z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków na bieżące utrzymanie PINB w związku ze zwiększeniem czynności inspekcyjno-kontrolnych obiektów budowlanych uszkodzonych w wyniku nawałnic, które przeszły przez teren województwa kujawsko-pomorskiego;
3) zwiększa się planowane dochody i wydatki na realizację zadań zleconych w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) z kwoty 81 100,00 zł do kwoty 107 650,00 zł, tj. o 26 550,00 zł z przeznaczeniem na:
a)    finansowanie    działalności    zespołów    do    spraw    orzekania o  niepełnosprawności,  o  których  mowa  w  art.6  ust.1  ustawy  o  rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (rezerwa celowa cz. 83, poz. 38 ustawy budżetowej na 2017 r.) – 23 000,00 zł,
b)    zadania  określone  w  art.6ca  ust.1  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997  r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane, zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003   r.   w   sprawie   orzekania   o niepełnosprawności   i   stopniu   niepełnosprawności, przez  powiatowe  zespoły  do  spraw  orzekania  o niepełnosprawności  o  których  mowa w art.6 ust.1 pkt 1 ww. ustawy (rezerwa celowa cz. 83, poz. 38 ustawy budżetowej na 2017 r.) – 3 550,00 zł.
2. Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych.
3. Zmiany w planie dochodów (załącznik nr 1) i wydatków (załączniki nr 2 i 3) spowodowały konieczność wprowadzenia stosownych zmian w załącznikach:
1)    nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
2)    nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” – zgodnie z załącznikiem nr  5 do niniejszej uchwały.

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

Uchwała Nr 132/188/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 28.09.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.09.2017
  • Data wejścia w życie 28.09.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 04.10.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3752
  • Nr aktu prawnego 132/188/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) oraz § 14 pkt 1 uchwały Nr XX/101/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 134)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian