Uchwała Nr 123/169/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół we Wroniu

UCHWAŁA NR 123/169/2017
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół we Wroniu

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 935), art. 5c pkt 2, art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 949) i § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 oraz z 2011 r. Nr 254, poz. 1525) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół we Wroniu, ogłoszony i przeprowadzony na podstawie Uchwały Nr 119/160/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 czerwca 2017 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373, z późn. zm.) organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę zatwierdza konkurs albo unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie (…)”.
W związku z brakiem przesłanek uzasadniających unieważnienie konkursu, podjęcie uchwały jest zasadne.

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 27.07.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 27.07.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 123/169/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół we Wroniu
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 935), art. 5c pkt 2, art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 949) i § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 oraz z 2011 r. Nr 254, poz. 1525)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian