Uchwała Nr 123/166/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2017

UCHWAŁA Nr 123/166/2017
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 27 lipca 2017 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2017

Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 573) uchwala się, co następuje:

§ 1. Unieważnia się ogłoszony otwarty konkurs ofert na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2017, na który nie złożono żadnej oferty.
§ 2. Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki 
Wiesław Siciński 

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ administracji publicznej unieważnia otwarte konkursy ofert, jeśli nie złożono żadnej ofert lub żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów zawartych w ogłoszeniu.
W związku z niezłożeniem żadnej oferty na ogłoszony otwarty konkurs ofert przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie Uchwałą Nr 121/162/2017 w dniu 30 czerwca 2017 r. na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2017 powstała zasadność podjęcia niniejszej uchwały.

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 27.07.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.07.2017
  • Data wejścia w życie 27.07.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 123/166/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2017
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 573)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian