Uchwała Nr 119/159/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnnie, ul. Wolności 35

UCHWAŁA Nr 119/159/2017
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 16 czerwca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 35 , 87 – 200 Wąbrzeźno

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 5c pkt 2, art. 36 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 , 2169 oraz z 2017r. poz. 60 i 949 ), § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 oraz z 2011 r. Nr 254, poz. 1525) oraz § 1, § 3, § 5 ust. 1 i § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie.
§ 2. Treść ogłoszenia, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały zamieszcza się na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

Z dniem 31 sierpnia 2017 r. kończy się pięcioletnia kadencja dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie.
Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy o systemie oświaty kandydata na stanowisko dyrektora szkoły (placówki) wyłania się w drodze konkursu. Zgodnie z § 1 rozporządzenia MEN z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 oraz z 2011 r. Nr 254, poz. 1525) konkurs ogłasza organ prowadzący.
Na podstawie art. 5c pkt 2 ww. ustawy zadania i kompetencje organu prowadzącego w tym zakresie wykonuje zarząd powiatu.

W związku z powyższym wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

Załącznik do Uchwały Nr 119/159/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 16.06.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 16.06.2017
  • Data wejścia w życie 16.06.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 119/159/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 35 , 87 – 200 Wąbrzeźno
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 5c pkt 2, art. 36 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 , 2169 oraz z 2017r. poz. 60 i 949 ), § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 oraz z 2011 r. Nr 254, poz. 1525) oraz § 1, § 3, § 5 ust. 1 i § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian