Uchwała Nr 112/158/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat

UCHWAŁA Nr 112/158/2017
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 13 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, 2da, 2e, 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 573) w wykonaniu Uchwały Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. Nr 110/157/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat, uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję konkursową w otwartym konkursie ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat w składzie:
1) Przewodniczący Komisji – Józef Krawczyk – przedstawiciel organu wykonawczego;
2) Sekretarz Komisji – Anna Wetzel – przedstawiciel organu wykonawczego;
3) Członek Komisji – Stanisław Pytel – przedstawiciel Zarządu Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Wąbrzeźnie;
4) Członek Komisji – Maria Danes – przedstawiciel Stowarzyszenia „Amazonek” z/s w Wąbrzeźnie.
§ 2. Komisja konkursowa jest organem opiniodawczo-doradczym dla Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie w zakresie wydawania opinii na temat ofert złożonych przez podmioty uprawnione.
§ 3. Zasady działania Komisji konkursowej określa załącznik do Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 przyjęty Uchwałą Nr XIX/91/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 listopada 2016 r.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organy administracji publicznej ogłaszające otwarty konkurs ofert powołują komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert.
W skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem przedstawicieli biorących udział w konkursie.
Szczegółowe zasady działania Komisji konkursowej określa Załącznik nr 2 do Programu współpracy przyjęty Uchwałą Nr XIX/91/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017.
Wobec powyższego podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 13.04.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 13.04.2017
  • Data wejścia w życie 13.04.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 112/158/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, 2da, 2e, 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 573) w wykonaniu Uchwały Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. Nr 110/157/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek - Nasz Mały Świat
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian