Uchwała Nr 110/156/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017

UCHWAŁA Nr 110/156/2017
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) oraz § 14 pkt 1 uchwały Nr XX/101/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 134) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/101/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 134) zmienionej uchwałami Nr XXI/107/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 538), Nr 106/149/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 856) i Nr XXII/114/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3) w załączniku nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podpisy członków Zarządu
    Krzysztof Maćkiewicz
    Bożena Szpryniecka
    Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

Uchwała Nr 110/156/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 28.03.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.03.2017
  • Data wejścia w życie 28.03.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 07.04.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1569
  • Nr aktu prawnego 110/156/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) oraz § 14 pkt 1 uchwały Nr XX/101/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 134)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian