Uchwała Nr 106/150/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia na 2017 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane

UCHWAŁA Nr 106/150/2017
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia na 2017 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) oraz § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430 oraz z 2015 r., poz. 1973), w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski, uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyodrębnione w budżecie Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017 środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli dzieli się następująco:
1) środki na realizację porozumienia z Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruńskim Ośrodkiem Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli w sprawie objęcia opieką metodyczną nauczycieli szkół i placówek Powiatu Wąbrzeskiego – w wysokości 1.900 zł;
2) zakup usług szkoleniowych dla kadry kierowniczej, realizowany przez Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu – w wysokości 10.100 zł;
3) środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, realizowanego przez szkoły i placówki oświatowe w wysokości 46.000 zł.
§ 2.1. Ustala się następujące specjalności, na które może być przyznane dofinansowanie ze środków, o których mowa w § 1 pkt 3:
1) pedagogika (w tym m.in. diagnoza i terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pedagogika korekcyjno – kompensacyjna i rewalidacja, oligofrenopedagogika);
2) nauczanie przedmiotów zawodowych;
3) informatyka;
4) doskonalenie nauczycieli i wychowawców w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
5) doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela.
2. Ustala się następujące formy kształcenia, na które może być przyznane dofinansowanie ze środków, o których mowa w § 1 pkt 3:
1) studia podyplomowe, magisterskie, licencjackie, inżynierskie – podejmowane lub kontynuowane za zgodą dyrektora szkoły lub placówki oświatowej;
2) kursy kwalifikacyjne, instruktorskie i doskonalące oraz inne formy doskonalenia – podejmowane za zgodą dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.
3. Dofinansowanie może być przyznane do innych niż wymienione w ust. 1 specjalności, wynikających z potrzeb kadrowych szkoły lub placówki, pod warunkiem dostępności środków na ten cel w planie finansowym szkoły lub placówki.
§ 3. W roku kalendarzowym 2017 ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, które pobierają szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, w wysokości do 1000 zł za semestr dla jednego nauczyciela.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom szkół i placówek oświatowych oraz kierownikowi Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 23.02.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 23.02.2017
  • Data wejścia w życie 23.02.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 106/150/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ustalenia na 2017 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) oraz § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430 oraz z 2015 r., poz. 1973)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian