Uchwała Nr 100/143/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za 1 m2 powierzchni najmu lokali użytkowych na rok 2017

UCHWAŁA Nr 100/143/2017
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 12 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za 1 m2 powierzchni najmu lokali użytkowych na rok 2017

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłat za m2 najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno w wysokościach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Podpisy Członków Zarządu:
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki

Załącznik do Uchwały Nr 100/143/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 12.01.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2017
  • Data wejścia w życie 12.01.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 100/143/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ustalenia wysokości opłat za 1 m2 powierzchni najmu lokali użytkowych na rok 2017
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian